Политика за поверителност

Резюме:

Това е нашата главна Политика за поверителност и тя обяснява как използваме Лична информация, която събираме за физическите лица.

Лична информация е информацията за Вас и за други лица.

Преди да ни осигурите Лична информация за друго лице, моля, кажете на това лице за тази Политика за поверителност и (където е възможно) получете неговото/нейното разрешение, за да споделите неговата/нейната Лична информация с нас.

Подробно:

Ние използваме думите Лична информация, за да опишем информация за Вас и други лица (например, Вашия партньор или други членове на Вашето семейство) и която може да Ви/го/я идентифицира.

Нашата цел е отговорна и сигурна обработка на Лична информация, сравнявайки ползите от дейности, като проучване и анализ на данни за подобряване на осигуряването на нашите продукти и услуги с другите ни задължения, включително честност, прозрачност и недискриминация.

Това е нашата главна Политика за поверителност, която описва как използваме Лична информация, която събираме като част от нашите стопански дейности.

Тази Политика за поверителност ще бъде допълнена от допълнителни известия за поверителност според специфичните ни взаимоотношения с Вас, когато това е от полза, за да Ви осигурим пълни данни за начина, по който събираме и използваме Вашата Лична информация.

Лична информация се получава от различни източници, включително:

 • формуляри за заявления, предложения и обезщетения, както и други формуляри;
 • телефонни обаждания, имейли, срещи и други комуникации;
 • доставчици на услуги, брокери и представители, изследователи на застрахователни обезщетения, свидетели, медицински професионалисти, лицензиращи органи за шофьори и превозни средства, агенции за справки по дългове, Вашия работодател и други трети страни;
 • този уеб сайт (Сайтът);
 • софтуерните приложения, осигурени от нас на компютри, смартфони и други мобилни устройства (Приложенията); и
 • страниците на нашите социални медии, друго съдържание на социални медии, инструменти и приложения (нашето Съдържание на социални медии).

В тази Политика за поверителност наричаме общо Сайта, Приложенията и Съдържанието на социални медии Дигитални услуги на AIG.

Освен ако не е посочено друго, Дигиталните услуги на AIG не са предназначени за употреба от лица под осемнадесет (18)-годишна възраст и ние изискваме, ако нямате навършени осемнадесет (18) години, да не предоставяте Лична информация чрез Дигиталните услуги на AIG.

Вие можете да ни предоставяте Лична информация пряко или чрез трета страна. Например, един притежател на застрахователна полица може да осигури Лична информация за Вас, за да се възползвате от неговата застрахователна полица.

Моля, имайте предвид:

Преди да ни осигурите Лична информация за друго лице, Вие трябва (освен ако не се договорим по друг начин): (a) да уведомите лицето за съдържанието на тази Политика за поверителност и всички други приложими известия за поверителност, които са Ви осигурени; и (б) да получите неговото/нейното разрешение (когато е възможно) да споделите неговата/нейната Лична информация с нас в съответствие с тази Политика за поверителност и други приложими известия за поверителност.

Резюме:

Личната информация, която събираме и притежаваме, зависи от нашето взаимоотношение с Вас.

Тя често ще включва информация относно:

 • данни за контакт
 • идентификация
 • администриране на Вашата застрахователна полица или Вашето застрахователно обезщетение (които може да включват медицинска или здравна информация)
 • финансови данни и банкиране
 • предпочитания за маркетинг
 • Използване на Дигитални услуги на AIG.

Подробно:

Личната информация, която събираме и притежаваме за Вас и други лица, ще се различава в зависимост от нашето взаимоотношение, включително вида на комуникациите между нас и продуктите и услугите, които осигуряваме. Ще се притежават различни видове Лична информация, ако Вие сте притежател на потребителска застрахователна полица или предявител на застрахователно обезщетение, или сте направили запитване за нашите услуги за разлика от случаите, когато се възползвате от застрахователно покритие според застрахователна полица, направена от друг притежател на полица (например, Вие сте застраховани според корпоративна полица, направена от Вашия работодател).

По същия начин, ще притежаваме различна Лична информация, ако Вие сте търговски застрахователен брокер или назначен представител, свидетел или друго лице, с което имаме взаимоотношение.

Тъй като стопанската ни дейност е свързана с осигуряване на застраховки, разглеждане на застрахователни обезщетения, оказване на съдействие и свързани услуги, Личната информация, която притежаваме и обработваме, в зависимост от нашето взаимоотношение, включва:

Вид Лична информация

Примери

 

1.     Информация за контакт

Име, адрес, имейл и телефонен номер

2.     Обща информация

Социална роля, семейно положение, дата и място на раждане и физически характеристики (уместни според обстоятелствата)

3.     Информация за образование и работа

Образование, данни за работодател и трудов опит, умения и опит, професионални лицензи, членства и сдружавания

4.     Информация за застраховки и застрахователни обезщетения

Номера на полици и застрахователни обезщетения, взаимоотношение с притежателя на полицата, застрахованото лице, предявителя на застрахователно обезщетение или друго уместно лице, дата и причина за имуществена щета, загуба или кражба, инвалидност или смърт, записи на дейността (например, документация за шофиране) и друга информация, уместна за издаване на застрахователната полица, както и оценка и уреждане на застрахователното обезщетение. За застрахователна отговорност, това ще включва данни за спора, застрахователното обезщетение или отнасящите се за Вас процедури.

5.     Правителствени и други официални идентификационни номера

Номер на социална осигуровка или национален осигурителен номер, номер на паспорт, данъчен идентификационен номер, номер на шофьорска книжка или друг издаден от правителството идентификационен номер

6.     Финансова информация и данни за сметка

Номер на разплащателна карта (кредитна или дебитна карта), номер на банкова сметка или номер на друга финансова сметка и данни за сметката, кредитна история, информация за справка по дългове и кредитна оценка, активи, доход и друга финансова информация, информация за вписване в сметка и пароли за достъп до застрахователната полица, застрахователното обезщетение и други сметки, както и Дигитални услуги на AIG

7.     Медицинско състояние и здравен статус

Настоящо или предишно физическо, психично или медицинско състояние, здравен статус, информация за увреждане или инвалидност, медицинска диагноза, извършени медицински процедури и предоставено лечение, лични навици (например, пушене или консумиране на алкохол), информация за предписани лечения и медицинска история.

8.     Друга чувствителна информация

Информация за религиозни убеждения, етнически произход, политически мнения или членство в профсъюз (например, ако заявлението за застраховка е направено чрез трета страна-партньор за маркетинг, която е професионална, търговска, религиозна, обществена или политическа организация), сексуален живот и сексуална ориентация или генетична, или биометрична информация

Можем да получим информация за криминално минало или граждански дела (например, за предотвратяване, установяване и разследване на измама)

Информация, която ни е предоставена доброволно (например, изразени предпочитания относно медицинско лечение въз основа на религиозни убеждения) (когато са получени в съответствие с приложимия закон)

9.     Телефонни записи

Записи на телефонни обаждания с наши представители и кол центрове

10.  Снимки и видео записи

Изображения (включително снимки) или видео записи, създадени във връзка с нашите застрахователни или други стопански дейности, включително за оценка, администриране и уреждане на застрахователни обезщетения, оспорване на застрахователни обезщетения или за други уместни цели, както е разрешено от закона, както и записи с CCTV, направени чрез оборудване в нашите центрове

11.  Информация за установяване, разследване или предотвратяване на престъпления, включително измама и пране на пари

Застрахователите обикновено събират, притежават и споделят информация за техни предишни отношения с притежатели на застрахователни полици и предявители на застрахователно обезщетение с цел установяване, разследване и предотвратяване на измама, пране на пари и други криминални дейности

12.  Информация, която ни позволява да осигурим продукти и услуги

Местоположение и идентификация на застрахована собственост (например, адрес на собствеността, регистрационен номер на превозно средство или идентификационен номер), планове за пътуване, възрастови категории на лицата, които ще се застраховат, данни за рисковете, които ще бъдат застраховани, история за предишен инцидент или загуба и причина за загубата, статус като длъжностно лице или директор на компания, съдружник или друг интерес от собственост или управление в дадена организация, история на спорове, граждански или наказателни съдопроизводства, свързани с Вас, и информация за друга притежавана застраховка

13.  Предпочитания за маркетинг, дейности за маркетинг и обратна връзка от клиента

Предпочитания за маркетинг, информация относно конкуренция, получаване на премии или вписване на друго поощрение, или отговори на доброволни проучвания на удовлетвореността на клиента

За подобряване на нашите комуникации за маркетинг, можем да събираме информация за взаимодействие с и отговори във връзка с нашите комуникации за маркетинг

14.  Информация за дейност онлайн

Ще получаваме Лична информация за Вас, когато използвате Дигитални услуги на AIG; това може да включва Вашия идентификатор на профил в социалните медии и снимка на профила, Вашия IP адрес и други онлайн идентификатори (доколкото те са Лична информация), както и друга Лична информация, която ни предоставяте онлайн

Ако Вие решите да свържете Вашия профил в социалните медии от друг доставчик на услуги в социалните медии с Вашия профил в някоя от Дигиталните услуги на AIG, с нас може да бъде споделена Лична информация от другия Ви профил в социалните медии, която може да включва Лична информация, представляваща част от Вашия профил в социалните медии или профилите на Ваши приятели и други свързани лица

15.  Допълнителна информация от други източници

Ние и нашите доставчици на услуги можем да допълним Личната информация, която събираме, с информация, получена от други източници (например, публично налична информация от онлайн услуги в социалните медии и други информационни източници, източници на търговска информация на трета страна и информация от нашата група от компании и бизнес партньори). Ние ще използваме всяка такава допълнителна информация в съответствие с приложимия закон (включително получаване на Вашето съгласие, когато е необходимо)

Резюме:

Ние използваме Лична информация за различни цели, в зависимост от нашето взаимоотношение с Вас.

Главните цели са да:

 • осигурим застраховка и други услуги и да направим съответните оценки и решения (автоматизирани или неавтоматизирани)
 • управляваме застрахователни обезщетения
 • комуникираме с Вас
 • получаваме обратна връзка и уреждаме оплаквания
 • установяваме, разследваме и предотвратяваме престъпления
 • управляваме, разработваме и подобряваме нашата стопанска дейност, нашите продукти и услуги (включително анализ на използването на данни)
 • рекламираме и продаваме нашите услуги.

Подробно:

Ние използваме Лична информация за изпълнение на нашите стопански дейности. Целите, за които използваме Вашата Лична информация, ще се различават въз основа на нашето взаимоотношение, включително вида на комуникациите между нас и услугите, които осигуряваме. Личната информация ще се използва за различни цели, ако сте притежател на застрахователна полица, застраховано лице или предявител на обезщетение по застрахователна полица, търговски застрахователен брокер или назначен представител, свидетел или друго лице, с което имаме взаимоотношение.

Главните цели, за които използваме Лична информация, са: 

A. Да комуникираме с Вас и други лица.

B. Да направим оценки и решения (автоматизирани и неавтоматизирани, включително чрез профилиране на лица) за: (i) осигуряването и условията на застраховка и (ii) уреждане на застрахователни обезщетения и осигуряване на съдействие и други услуги.

C. Да осигурим услуги по застраховка, застрахователни обезщетения и съдействие, и други продукти и услуги, които предлагаме, включително оценка на застрахователно обезщетение, администриране, уреждане и разрешаване на спорове.

D. Да оценим Вашата пригодност за планове за плащане и да обработим Вашите премиални и други плащания.

E. Да подобрим качеството на нашите продукти и услуги, да осигурим обучение на персонала и да поддържаме сигурността на информацията (например, за тази цел можем да записваме или да контролираме телефонни обаждания).

F. Да предотвратяваме, установяваме и разследваме престъпления, включително измама и пране на пари, както и да анализираме и управляваме други търговски рискове.

G. Да извършваме проучване и анализ на данни, включително анализ на данните за нашите клиенти и други лица, чиято Лична информация събираме, да извършваме проучване на пазара, включително проучвания за удовлетвореност на клиентите, както и да оценим рисковете за нашата стопанска дейност в съответствие с приложимото законодателство (включително получаване на съгласие, където е необходимо).

H. Да осигуряваме информация за маркетинг в съответствие с изразените от Вас предпочитания (информацията за маркетинг може да се отнася за продукти и услуги, предложени от нашите партньори-трети страни според изразените от Вас предпочитания). Можем да извършваме маркетингови дейности в съответствие с Вашите предпочитания, използвайки имейл, SMS и други средства за текстови съобщения, пощата или телефона.

I. Да Ви позволяваме да участвате в състезания, получаване на премии и подобни поощрения, както и да управляваме тези дейности. Тези дейности имат допълнителни условия и изисквания, които ще съдържат повече информация за начина, по който използваме и разкриваме Вашата Лична информация, когато това е полезно, за да Ви осигурим пълни данни за начина, по който събираме и използваме Лична информация, поради което Ви препоръчваме Вие също да ги прегледате.

J. Да персонализираме Вашето потребление, когато използвате Дигитални услуги на AIG или посещавате уеб сайтове на трета страна, като представяме информация и реклами, предназначени специално за Вас, идентифицираме Ви на всеки, на когото изпращате съобщения чрез Дигитални услуги на AIG, и улесняваме споделянето в социалните медии.

K. Да управляваме нашите стопански дейности и инфраструктура за ИТ в съответствие с нашите вътрешни политики и процедури, включително онези, свързани с финанси и счетоводство; облагане и инкасиране; функциониране на системите за ИТ; хостинг на данни и уеб сайтове; анализ на данни; непрекъснатост на стопанската дейност; управление на записи; управление на документи и отпечатани материали; и одит.

L. Да разглеждаме оплаквания, мнения и запитвания и да разглеждаме искания за достъп до или корекция на данни, или упражняването на други права, свързани с Лична информация.

M. Да спазваме приложимите закони и регулаторни задължения (включително закони и нормативни изисквания извън държавата на местопребиваване), например, закони и нормативни изисквания, свързани с предотвратяване на пране на пари, санкции и против тероризъм; спазване на законни процеси и съдебни решения); и отговаряне на искания от обществени и правителствени органи (включително тези, които се намират извън държавата, в която пребивавате).

N. Да установим, да прилагаме и да защитаваме законни права за защита на нашите стопански дейности и онези на нашата група от компании или контрагенти и да гарантираме нашите права, поверителност, безопасност или собственост и тези на нашата група от компании или контрагенти, на Вас или на други лица или трети страни; да прилагаме нашите условия и изисквания; както и да търсим налични правни средства и да ограничим нашите имуществени щети.

В таблицата по-долу е дадено резюме на видовете използвана Лична информация, когато е необходимо във връзка с всяка от описаните по-горе основни цели. Личната информация ще се обработва само за тези цели, когато е разрешено според приложимото законодателство.

Резюме:

Можем да използваме Лична информация за установяване, разследване и предотвратяване на измама и това може да включва споделяне на Лична информация с други застрахователи и агенции, отговорни за спазване на правния ред.

Подробно:

Ние сме ангажирани с установяване и предотвратяване на измама и други финансови престъпления. Ние гледаме много сериозно на този ангажимент и използваме Лична информация по редица начини за тази цел.

Например, ако е уместно за нашето взаимоотношение с Вас, ние ще (където е позволено от приложимия закон):

 • осигурим Вашата Лична информация (включително данни за направени от Вас застрахователни обезщетения, например, данни за увреждания), за да бъде представена в регистри на застрахователни обезщетения, които се споделят между различни доставчици на застрахователни услуги;
 • преглеждаме регистри на предишни застрахователни обезщетения, когато оценяваме един иск; и
 • споделяме Вашата Лична информация с други застрахователи и агенции, отговорни за спазване на правния ред.

За повече информация, моля, вижте раздела по-долу: „С кого се споделя Лична информация?“ или моля, свържете се с нас, използвайки данните, осигурени по-долу (вижте раздела по-долу „С кого да се свържете за Вашата Лична информация?“).

Резюме:

Понякога използваме инструменти за вземане на автоматизирани решения (т.е. когато едно лице не участва във вземането на решение).

Обикновено използваме тези инструменти при вземане на непосредствени решения за Вас (например, при обработка на определени застрахователни обезщетения и процеси за медицински скрининг).

Когато случаят е такъв, ние Ви осигуряваме повече информация, за да разберете какво включва.

Подробно:

Понякога, като част от нашите бизнес операции, решенията за Вас се вземат, използвайки автоматизирани компютърни софтуери и системи. Тези решения не включват въвеждане на данни от човешки ресурси и софтуерът и системите прилагат предварително определено логическо програмиране и критерии за вземане на решение и преценка на начина, по който да Ви обслужваме във връзка с осигуряването на услуги.

Например, понякога използваме автоматизирано вземане на решения като част от един процес за:

 • решаване дали застрахователно обезщетение при пътуване трябва да бъде изплатено, както е заявено (например, ако са спазени предварително установените критерии чрез осигурените от Вас отговори, обезщетението ще бъде изплатено автоматично, без необходимостта от допълнителна човешка намеса); или
 • установяване на известни предварително съществуващи медицински състояния във връзка с нашия застрахователен бизнес при пътуване, за да решим дали можем да предложим застраховка за Вас и при какви условия.

Ние Ви осигуряваме повече информация във връзка с всички автоматизирани процеси на вземане на решение преди или по време на възнамеряването да вземем решения по този начин. Вие имате правото при определени обстоятелства да не подлежите на решение, което се основава единствено на автоматизирана обработка. Моля, вижте раздела по-долу: „Какви са Вашите права за Лична информация?“ за повече информация за това право.

Резюме:

Групата от компании на AIG е отговорна за опазването на Личната информация, която събираме, притежаваме и използваме.

Подробно:

Групата AIG обхваща множество компании, включително, но без да се ограничават до компанията учредител на AIG - American International Group, Inc., AIG Europe SA (AESA), American International Group UK limited и националните клонове на AEL в Европа, Laya Healthcare Limited и AIG Life Limited.

Всяка компания от групата на AIG, която обработва Вашата Лична информация, е отговорна за нейното опазване в съответствие с тази Политика за поверителност, нашите вътрешни стандарти и процедури и изискванията на закона за защита на данните.

Вашето взаимоотношение с нас ще определи коя от компаниите в нашата група има достъп до и обработва Вашата Лична информация и коя(кои) от компаниите в нашата група е(са) контрольор(и) на данните, която(които) е(са) отговорен(ни) за Вашата Лична информация. Списък на най-важните компании от групата на AIG, които са администратори на лични данни, е наличен тук www.aig.com/datacontrollers. Обикновено, ако Вие сте индивидуален притежател на полица, компанията от групата на AIG, която подписва Вашата застрахователна полица, ще бъде главната компания, отговорна за Вашата Лична информация, т.е. администраторът на лични данни. В зависимост от нашето взаимоотношение с Вас, ще осигурим допълнителна информация в допълнително известие за поверителност, съобразено с нашето взаимоотношение.

За по-точна информация за специфичната компания или компании в групата на AIG, която(които) има(т) достъп до и е(са) отговорна(и) за Вашата Лична информация (включително идентичността на съответни компании на AIG, които са администратор(и) на данните за Вашата Лична информация), моля, свържете се с нас, използвайки данните, предоставени по-долу (вижте раздела по-долу „С кого да се свържете за Вашата Лична информация?“).

Можем също да споделим Вашата информация с трети страни (вижте раздела по-долу “С кого се споделя Лична информация?“). Тези трети страни ще приемат определени отговорности според закона за защита на данните за опазване на Личната информация, която получават от нас.


Резюме:

Лична информация може да се споделя между компаниите в групата на AIG и други трети страни, включително:

 • други застрахователни страни и страни за дистрибуция на застрахователни услуги
 • доставчици на услуги
 • получатели на Вашите дейности, свързани със споделяне в социалните медии
 • правителствени органи
 • трети страни, участващи в съдебни производства.

Подробно:

Във връзка с целите, описани по-горе (вижте раздела по-горе „Как използваме Лична информация?“), понякога е необходимо да споделим Вашата Лична информация с трети страни (това може да включва трети страни, които разкриват Лична информация на нас и на които ние разкриваме Лична информация).

Тези трети страни може да включват:

Вид трета страна

 

Примери

Нашата група от компании

Ние принадлежим на групата от компании American International Group, Inc. AIG има компании от групата в целия свят, както във, така и извън Европа (например, в САЩ). Ние можем да споделяме Вашата Лична информация с други компании в групата (включително за административни счетоводни цели).

Списък на най-важните компании в групата на AIG е наличен тук www.aig.com/datacontrollers

Други застрахователни страни и страни за дистрибуция на застрахователни услуги

Където е разрешено от приложимия закон, AIG може да споделя Лична информация с други трети страни, например, други застрахователи, презастрахователи, застрахователни и презастрахователни брокери, други посредници и агенти, назначени представители, дистрибутори, партньори за съвместен маркетинг и финансови институции, фирми за ценни книжа и други бизнес партньори. 

Нашите доставчици на услуги

Външни доставчици на услуги-трети страни, като професионалисти в областта на медицината и сигурността, счетоводители, статистици, одитори, експерти, адвокати и други професионални консултанти; доставчици на пътна и медицинска помощ; доставчици на услуги на кол-център; ИТ системи, доставчици на услуги за поддръжка и хостинг, доставчици на печатни услуги, рекламиране, маркетинг, проучване на пазара и доставчици на услуги за анализ на данни; банки и финансови институции, които обслужват нашите сметки; администратори на застрахователни обезщетения на трета страна; доставчици на управление на документи и записи; изследователи и регулатори на застрахователни обезщетения; строителни консултанти; инженери; инспектори; съдебни консултанти; преводачи; и други продавачи трета страна и външни доставчици на услуги, които ни съдействат в изпълнението на нашите бизнес дейности. 

Получатели на Вашите дейности, свързани със споделяне в социалните медии

Когато имате приятели и други контакти, свързани с Ваш профил в социалните медии, други потребители на уеб сайта, и Вашият доставчик на акаунт в социалните медии може да получат Вашата Лична информация във връзка с дейността Ви при споделяне в социалните медии (например, ако свържете един акаунт в социалните медии, осигурен от друг доставчик на услуги в социалните медии с Вашия акаунт в Дигитални услуги на AIG или се впишете във Вашия акаунт на Дигитални услуги на AIG от друг акаунт на социални медии). Чрез свързване на Вашия акаунт в Дигитални услуги на AIG с Ваш друг акаунт в социалните медии, Вие ни упълномощавате да споделим информация с доставчика на Вашия друг акаунт в социалните медии и Вие разбирате, че използването на Личната информация, която споделяме, ще бъде регулирано от политиката за поверителност на другия доставчик на услуги. Ако Вие не желаете Вашата Лична информация да бъде споделяна с други потребители или с доставчика на Вашия друг акаунт в социалните медии, моля, не свързвайте Вашия друг акаунт в социалните медии с Вашия акаунт в Дигитални услуги на AIG и не участвайте в споделяне в социалните мрежи, докато използвате Дигитални услуги на AIG.

Правителствени органи и трети страни, участващи в съдебни производства

Можем също да споделяме Лична информация с: (a) правителствени или други обществени органи (включително, но без да се ограничават до съвети за възнаграждение на работници, съдилища, регулаторни органи, агенции, отговорни за спазване на правния ред, данъчни власти и агенции за криминални разследвания ); и (б) участници-трети страни в съдебни производства и техни счетоводители, одитори, адвокати и други консултанти и представители, които считаме, че са необходими или подходящи.

Други трети страни

Можем да споделим Лична информация с бенефициенти на плащания; доставчици на услуги при спешни случаи (противопожарни, полицейски и медицински спешни услуги); продавачи на дребно; медицински мрежи, организации и доставчици; транспортни компании; кредитни бюра; агенции за справки по дългове; други хора, участващи в инцидент, който е обект на застрахователно обезщетение; както и реални и потенциални купувачи или други страни в действително или предложено преструктуриране, сливане, продажба, съвместно предприятие, прехвърляне, трансфер или друга сделка, свързана с всички или с част от нашите стопански дейности, активи, компании или капитал (т.е. акции на компанията).

Когато е разрешено от приложимия закон, Лична информация (включително данни за увреждания) може да бъде включена в регистри на застрахователни обезщетения и споделена с други застрахователи. Ние можем да преглеждаме тези регистри, когато разглеждаме застрахователни обезщетения за предотвратяване, установяване и разследване на измама.

Ако Вие се възползвате от застрахователната полица на друга страна или от споразумение за услуга с AIG (например, полица, направена от Вашия работодател), Лична информация относно администрирането на тази застрахователна полица или услуга може да бъде споделена с такава друга страна.


Лична информация може също да бъде споделена от Вас на табла за съобщения, разговор, страници от профил и блогове, и други Дигитални услуги на AIG, на които можете да публикувате информация и материали (включително, без ограничение, наше съдържание в социалните медии). Моля, обърнете внимание, че всяка информация, която публикувате или разкривате чрез тези услуги, ще стане обществено достъпна и може да бъде налична за посетители и потребители на Дигитални услуги на AIG и на широката общественост. Настояваме да бъдете много внимателни, когато решавате да разкриете Вашата Лична информация или каквато и да е друга информация при използване на Дигитални услуги на AIG.

Резюме:

Можем да обработваме Лична информация в национален и международен мащаб.

Това може да включва прехвърляне на Лична информация извън Европейската икономическа зона (ЕИЗ).

Ние вземаме допълнителни мерки за осигуряване на сигурността на Личната информация, когато я прехвърляме извън ЕИЗ.

Подробно:

Поради глобалния характер на нашите стопански дейности, за посочените по-горе цели (вижте раздела, озаглавен „Как използваме Лична информация?“), в зависимост от характера на нашето взаимоотношение с Вас, ние ще прехвърляме Лична информация на страни, намиращи се в други държави (включително САЩ, Китай, Мексико, Малайзия, Филипините, Бермуда и други държави, притежаващи режими за защита на данните, които са различни от онези в държавата, в която пребивавате, включително държави, за които Европейската комисия е установила, че не осигуряват подходяща защита на Личната информация).

Например, можем да прехвърляме Лична информация с цел обработка на застрахователни обезщетения при международно пътуване и осигуряване на услуги за спешна медицинска помощ, когато сте в чужбина. Можем да прехвърляме информация в международен мащаб до компании от нашата група, доставчици на услуги, бизнес партньори, правителствени или обществени органи и други трети страни.

При извършване на тези прехвърляния, ние ще вземем мерки да гарантираме, че Вашата Лична информация е защитена подходящо и е прехвърлена в съответствие с изискванията на закона за защита на данните.

Това обикновено включва използването на споразумения за трансфер на данни във формата, одобрена от Европейската комисия и разрешена според Член 46 от Общия регламент на ЕС относно защитата на личните данни (GDPR) (съответния закон за защита на данните). Ако няма сключено споразумение за трансфер на данни, можем да използваме други механизми, признати от GDPR като осигуряващи подходящо ниво на защита на Личната информация, трансферирана извън ЕИЗ (например, рамката за защита на поверителността на САЩ (Privacy Shield framework) или всяка рамка, която я замества).

За допълнителна информация относно такова прехвърляне и за изискване на данни за действащите предпазни мерки, моля, свържете се с нас, използвайки данните по-долу (вижте раздела по-долу „С кого да се свържете за Вашата Лична информация?“).

Резюме:

Сигурността на информацията е изключително важна за нас.

Ние прилагаме технически и физически мерки за сигурност за опазване на безопасността и сигурността на Личната информация.

Ако Вие считате, въпреки нашите усилия, че Личната информация вече не е сигурна, моля, уведомете ни, за да разрешим всеки проблем със сигурността.

Подробно:

AIG използва подходящи технически, физически, законни и организационни мерки, които съответстват на законите за защита на данните за опазване в сигурност на Личната информация.

Тъй като по-голяма част от Личната информация, която притежаваме, се съхранява по електронен път, ние сме въвели подходящи ИТ мерки за сигурност за осигуряване поддържането на сигурността на Личната информация. Например, ние можем да използваме системи за защита против вируси, защитни стени и технологии за криптиране на данни. Ние имаме въведени процедури в нашите центрове за поддържане на физическата сигурност на всички записи на хартиени носители. Също така, обучаваме нашия персонал редовно за защита на данните и информационна сигурност.

Когато AIG ангажира трета страна (включително наши доставчици на услуги) да събира или по друг начин да обработва Лична информация от наше име, третата страна ще бъде избрана внимателно и от нея ще се изисква да използва подходящи мерки за сигурност за защита на поверителността и сигурността на Личната информация.

За съжаление, за нито едно предаване на данни по Интернет или за електронна система за съхранение на данни не може да се гарантира 100% сигурност. Ако имате причина да считате, че Вашето взаимодействие с нас повече не е сигурно (например, ако считате, че сигурността на Личната информация, която сте ни изпратили, е била компрометирана), моля, уведомете ни незабавно (вижте раздела по-долу „С кого да се свържете за Вашата Лична информация?“).

Резюме:

За да спазим закона, ние трябва да Ви информираме за законното основание, на което се основаваме, за да използваме Вашата Лична информация. Законното основание зависи от целта на използване на Вашата Лична информация, но обикновено ще се счита, че е от наш законен интерес или включва Вашето съгласие.

Подробно:

Законите за защита на данните имат за цел да осигурят, че Личната информация се използва по честен начин.

За да спазим закона, ние трябва да Ви информираме за законното основание, на което се основаваме, за да използваме Вашата Лична информация.

Въпреки че законът осигурява няколко законни основания, таблицата по-долу описва главните законни основания, които се отнасят за целите, с които използваме Личната информация.

От нас може да се изисква да получим Лична информация от Вас, за да спазим приложимите законни изисквания, и определена Лична информация може да е необходима, за да ни позволи да изпълним условията на нашия договор с Вас (или с друго лице), или в подготовката за сключване на договор с Вас (или с друго лице). Можем да Ви уведомим за това към момента, когато получаваме Лична информация от Вас. При тези обстоятелства, ако не ни предоставите съответната Лична информация, може да не сме в състояние да осигурим нашите продукти или услуги за Вас. Ако искате допълнителна информация, моля, свържете се с нас, използвайки данните, осигурени по-долу (вижте раздела по-долу „С кого да се свържете за Вашата Лична информация?“).

Чувствителни специални категории на Лична информация

За повече чувствителни специални категории на Лична информация, ще се основаваме на:

 • Вашето съгласие; или
 • едно или повече от другите законни основания, посочени в таблицата по-долу, и обикновено едно от следните две допълнителни основания (може обаче да са налични други законни основания):

o    използването е необходимо за установяването, изпълнението или защитата на законни обезщетения или винаги, когато съдилищата действат в своята юридическа правоспособност (например, когато един съд издава съдебно нареждане, изискващо обработката на Лична информация); или

o    използването е необходимо за целите на превантивна или трудова медицина, медицинска диагноза или осигуряването на здравни, социални грижи или лечение.

Тези по-чувствителни специални категории на Лична информация включват Лична информация, разкриваща расов или етнически произход, политически мнения, религиозни или философски убеждения или членство в профсъюзи, както и обработката на генетични данни, биометрични данни с цел уникално идентифициране на едно физическо лице, данни относно здравето или данни относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на едно лице.

Може да са налични също допълнителни законни основания в държавата, в която пребивавате и ние можем периодично да се основаваме и на тях.

Обработката на Лична информация, свързана с наказателни присъди и престъпления, подлежи на изискванията на приложимия закон.

 

 

В случаите, когато се основаваме на нашите законни бизнес интереси или на законните интереси на трета страна за обосноваване на целите за използване на Вашата Лична информация, тези законни интереси ще бъдат посочени в допълнително уведомление за поверителност (което е съобразено с нашето взаимоотношение с Вас, когато това е от полза, за да Ви осигурим пълни подробности за начина, по който събираме и използваме Лична информация), но при всички случаи нашите законни интереси обикновено ще бъдат:

 • изпълнение на нашите търговски дейности и цели или тези на трета страна (например, чрез извършване на директен маркетинг);
 • спазване на приложимите законни и регулаторни задължения и всички указания, стандарти и кодекси за поведение (например, чрез извършване на проверки на биографични данни или по друг начин предотвратяване, установяване или разследване на измама или пране на пари);
 • подобряване и развиване на нашите бизнес операции и предлагане на услуги или на тези на трета страна;
 • защита на нашия бизнес, нашите акционери, служители и клиенти или тези на трета страна (например, осигуряване на ИТ мрежа и информационна сигурност, изпълнение на застрахователни обезщетения, включително събиране на дългове); и
 • анализ на конкуренцията на пазара за нашите услуги (например, чрез извършване на проучване, включително проучване на пазара).

Може да е необходимо да събираме, използваме и разкриваме Лична информация във връзка с въпроси от важен обществен интерес, например при спазване на нашите задължения според закони и нормативни изисквания против пране на пари и финансиране на тероризъм и други закони и нормативни изисквания, целящи предотвратяване на финансови престъпления. В тези случаи законното основание за използването от наша страна на Лична информация е, че използването е необходимо за въпроси от обществен интерес. Могат да се приложат също допълнителни основания в зависимост от обстоятелствата.

Резюме:

За да защитим Вас, нашия бизнес и трети страни, ние можем да записваме обаждания и да контролираме комуникациите между нас.

Подробно:

Може да записваме телефонни разговори с Вас, за да бъдем в състояние:

 • да подобряваме стандарта на услугите, които осигуряваме, като предоставяме на нашия персонал обратна връзка и обучение;
 • да разглеждаме запитвания, опасения или оплаквания;
 • да предотвратяваме, установяваме и разследваме престъпления, включително измама и пране на пари, и да анализираме и управляваме други търговски рискове; и
 • да спазваме нашите законни и регулаторни задължения.
 • Освен това, ние контролираме електронните комуникации между нас (например, имейли), за да защитим Вас, нашия бизнес и ИТ инфраструктура, както и трети страни включително чрез:
 • установяване и справяне с неуместни комуникации; и

проверка за и отстраняване на всички вируси или друг зловреден софтуер и разрешаване на всички други проблеми на информационната сигурност.

Резюме:

Ще запазим Вашата Лична информация само за периода от време, който е необходим за целите, за които сме я получили и за спазване на приложимия закон.

В зависимост от нашето взаимоотношение с Вас, можем да запазим Вашата Лична информация за определен брой години след завършване на нашето взаимоотношение.

Подробно:

Ще запазим Лична информация за периода от време, който е необходим за целите, за които сме я получили. Точният период от време ще зависи от целта, за която притежаваме Вашата информация. Освен това, като регулирана институция за предоставяне на финансови услуги, има приложими за нас закони и нормативни изисквания, които установяват минимални периоди за запазване на Лична информация. Ще Ви осигурим допълнителна информация, ако е уместно, за да Ви дадем пълни подробности за начина, по който събираме и използваме Вашата Лична информация.

Например:

 • В случаите, когато притежаваме Лична информация за спазване на едно законно или регулаторно задължение, ще запазим информацията най-малко за периода от време, който се изисква за спазване на това задължение.
 • В случаите, когато притежаваме Лична информация, за да предоставим един продукт или услуга (като застрахователна полица и разглеждане на застрахователно обезщетение), ще запазим информацията най-малко за периода от време, в който предоставяме продукта или услугата и за определен брой години след изтичане на срока на валидност на полицата и разглеждането на всяко съответно застрахователно обезщетение.

Броят на годините е различен в зависимост от характера на предложения продукт или услуга - например, за определени застрахователни полици може да е необходимо да запазим Личната информация за няколко години след изтичане срока на валидност на полицата. Наред с други причини, ние запазваме информацията, за да отговорим на всички запитвания или опасения, които могат да възникнат по-късно относно полицата или разглеждането на застрахователното обезщетение. Обикновено периодът на запазване за потребителски застрахователни продукти е 7 години.

За допълнителна информация за периода от време, за който запазваме Вашата Лична информация, моля, свържете се с нас, като използвате данните по-долу (вижте раздела по-долу „С кого да се свържете за Вашата Лична информация?“).

Резюме:

Можете да промените Вашите предпочитания за маркетинг по всяко време. Ако желаете да спрете да получавате информация за маркетинг от нас, моля, свържете се с нас:

AIG Europe SA

35D Avenue John F. Kennedy

L-1855

Luxembourg

Подробно:

Ще Ви осигурим редовно възможности, за да ни уведомите за Вашите предпочитания за маркетинг, включително в нашите комуникации с Вас.

За да ни уведомите за Вашите предпочитания за маркетинг и за да промените Вашите предпочитания, ако е необходимо, можете да се свържете с нас по имейл на: dataprotectionofficer.bg@aig.com или в писмена форма на: AIG Europe SA, 35D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

Освен това, можете също да откажете получаването на комуникации за маркетинг, както следва:

 • Получаване на съобщения по имейл и текстови съобщения от нас: Ако не желаете повече да получавате имейли за маркетинг или текстови съобщения от AIG, можете да откажете получаването на тези свързани с маркетинг съобщения, като кликнете на линка „отписване“, осигурен във всяко съобщение по имейл, следвайки указанията за спиране в текстово съобщение или като се свържете с нас, използвайки посочените по-горе адреси. 
 • Получаване на телефонни комуникации и известия по пощата от нас: Ако не желаете повече да получавате комуникации за маркетинг по телефона или по пощата от AIG, можете да откажете да получавате тези свързани с маркетинг комуникации, като се свържете с нас, използвайки посочените по-горе адреси. Можете също да се свържете с регистър за „Не се обаждайте“ във Вашата държава, за да откажете изцяло получаването на свързани с маркетинг комуникации по телефона, въпреки че все още можем да се свържем с Вас, ако сте включени в списъка на такъв регистър, в случай че сте дали Вашето съгласие.
 • Споделяне на Вашата Лична информация с компании от нашата група за техните маркетингови цели: С Ваше съгласие можем да споделим Вашата Лична информация с компании от нашата група за собствените им маркетингови цели. Ако промените решението си, можете да откажете това споделяне, като се свържете с нас, използвайки посочените по-горе адреси. 
 • Споделяне на Вашата Лична информация с избрани партньори-трети страни за техните маркетингови цели: Ако сте дали съгласието си, можем да споделяме Вашата Лична информация с избрани партньори-трети страни за техните маркетингови цели. Ако промените решението си, можете да откажете това споделяне, като се свържете с нас, използвайки посочените по-горе адреси.

Стремежът ни е да спазим Вашите искания за отказ в рамките на разумен период от време и във всички случаи в рамките на всеки предвиден от закона период. Моля, обърнете внимание, че ако откажете, както е описано по-горе, няма да можем да отстраним Вашата Лична информация от базите от данни на трети страни, с които вече сме споделили Вашата лична информация (т.е. тези, на които вече сме осигурили Вашата Лична информация към датата, на която отговаряме на Вашето искане за отказ).

Моля, обърнете внимание също, че ако откажете получаването на маркетингови комуникации от нас, ние пак можем да Ви изпращаме други важни комуникации за услуги и администриране относно услугите, които Ви осигуряваме, и Вие не можете да откажете тези комуникации за услуга и администриране.

Резюме:

Физическите лица в Европейската икономическа зона (ЕИЗ) имат определени права във връзка с тяхната Лична информация. Тези права се прилагат само при определени обстоятелства и подлежат на определени изключения. Тези права включват право да поискате копие на Личната информация, която притежаваме за Вас.

Ако искате да упражните тези права, моля, свържете се с нас, използвайки данните, осигурени по-долу (вижте раздела по-долу „С кого да се свържете за Вашата Лична информация?“).

Подробно:

По-долу следва резюме на правата за защита на данните, с които разполагат физическите лица в Европейската икономическа зона (ЕИЗ) във връзка с тяхната Лична информация. Тези права могат да се прилагат само при определени обстоятелства и подлежат на определени законни изключения.

Ако искате да упражните Вашите права, моля, свържете се с нас, използвайки данните, осигурени по-долу (вижте раздела по-долу „С кого да се свържете за Вашата Лична информация?“).

Описание

Кога е приложимо това право?

Право на достъп до Личната информация

 

Вие имате правото да получите копие от Личната информация, която притежаваме за Вас, и информация за начина, по който я използваме.

 

Това право е приложимо винаги когато притежаваме Вашата Лична информация (според определени изключения). 

Право на корекция на Личната информация

 

Вие имате правото да поискате да коригираме Личната информация, която притежаваме за Вас, когато е неточна или непълна.

Това право е приложимо винаги, когато притежаваме Вашата Лична информация (според определени изключения).

Право на изтриване на Личната информация

 

Това право понякога е наречено „правото да бъдеш забравен.“ Това право Ви позволява да изисквате Вашата Лична информация да бъде изтрита или отстранена от нашите системи и архиви. Това право обаче се прилага само при определени обстоятелства.

Примери на случаите, когато това право се прилага за притежавана от нас Лична информация, включват (според определени изключения):

 • когато не се нуждаем повече от Личната информация за целта, за която сме я получили;
 • ако Вие оттеглите съгласието си да използваме Вашата информация и няма друго законно основание в подкрепя на нашето по-нататъшно използване на Вашата информация;
 • ако Вие се противопоставите на начина, по който използваме Вашата информация и ние нямаме права с преимуществено действие, за да продължим да я използваме;
 • ако сме използвали Вашата Лична информация по незаконен начин; и
 • ако е необходимо Личната информация да бъде изтрита с цел спазване на закона.

Право на ограничаване на обработката на Лична информация

 

Вие имате правото да изисквате да прекратим използването от наша страна на Вашата Лична информация. Това право обаче се прилага само при определени обстоятелства.

 

В случаите, когато прекратим използването от наша страна на Вашата Лична информация, ние все още ще можем да съхраняваме Вашата Лична информация, но всяка друга употреба на тази информация, докато е прекратено използването й от наша страна, ще изисква Вашето съгласие според определени изключения.

 

Можете да упражните това право, ако:

 • Вие считате, че Личната информация, която притежаваме за Вас, е неточна, но това се отнася само за период от време, който ни позволява да преценим дали Вашата Лична информация действително е неточна;
 • обработката е незаконна и Вие се противопоставяте на изтриването на Вашата Лична информация и вместо това изисквате ограничението на нейното използване;
 • ние повече не се нуждаем от Личната информация за целите, за които сме я използвали досега, но Личната информация се изисква от Вас във връзка със законни обезщетения; или
 • Вие сте се противопоставили на обработката от наша страна на Личната информация и ние преценяваме дали основанията ни за обработка имат преимуществено юридическо действие пред Вашето възражение.

 

Право на преносимост на данните

 

Това право Ви позволява да получите Вашата Лична информация във формат, който Ви позволява да я трансферирате в друга организация. Това право обаче се прилага само при определени обстоятелства.

 

Вие може да имате правото Вашата Лична информация да бъде прехвърлена от нас директно на другата организация, ако това е технически изпълнимо.

Това право ще се прилага само:

 

 • за Лична информация, която сте ни осигурили;

 

 • когато сме обосновали използването от наша страна на Вашата Лична информация въз основа на:

o    Вашето съгласие; или

o    изпълнението от наша страна на договор с Вас; и

 

 • ако използването от наша страна на Вашата Лична информация е чрез електронни средства.

 

Право на противопоставяне на обработката на Лична информация

 

Вие имате правото да се противопоставите на обработката от наша страна на Вашата Лична информация при определени обстоятелства.

 

 

 

 

 

 

 

Вие можете да се противопоставите на обработката от наша страна на Вашата Лична информация, когато имате основания, свързани с конкретната Ви ситуация и законната юрисдикция, на която се основаваме за използване на Вашата Лична информация, са нашите (или на трета страна) законни интереси.

 

Въпреки това, ние можем да продължим да използваме Вашата Лична информация въпреки Вашето противопоставяне, когато има неопровержими законни основания да направим това или е необходимо да използваме Вашата Лична информация във връзка със законни обезщетения.

 

Това право е различно, когато е свързано с директен маркетинг и Вие можете да прочетете за начина, по който да упражните Вашето право да откажете получаването на директен маркетинг в раздела „Как можете да ни кажете за Вашите предпочитания за маркетинг?“ на тази Политика за поверителност.

 

 

Вие можете също да се противопоставите на използването на Вашата Лична информация за целите на директен маркетинг по всяко време (включително, ако извършваме профилиране, свързано с директен маркетинг).

 

Права относно автоматизирано вземане на решения и профилиране

 

Вие имате правото да не подлежите на решение, което се основава единствено на автоматизирана обработка (без човешка намеса), когато това решение създава законен ефект или по друг начин Ви засяга значително. Това право обаче се прилага само при определени обстоятелства.

 

 

Това право не е приложимо, ако:

 

 • ние трябва да вземем автоматизираното решение, за да сключим или да изпълним договор с Вас;
 • ние сме упълномощени чрез закона да вземаме автоматизирани решения; или
 • Вие сте дали Вашето изрично съгласие за вземане на решението по този начин, използвайки Вашата Лична информация.

 

Право на оттегляне на съгласието за обработка на Лична информация

 

В случаите, когато сме се основали на Вашето съгласие, за да обработваме Вашата Лична информация, Вие имате правото да оттеглите това съгласие.

 

Това право се прилага само когато обработваме Лична информация въз основа на Вашето съгласие.

Право на оплакване до съответния орган за защита на данните

 

Ако мислите, че сме обработили Вашата Лична информация по начин, който не е в съответствие със закона за защита на данните, можете да подадете оплакване до регулаторния орган за защита на данните. Ако Вие живеете или работите в държава-членка на ЕИЗ, можете да се оплачете на регулаторния орган в тази държава.

 

Това право се прилага по всяко време.

Право на осигуряване на указания относно управлението на Вашата Лична информация след Вашата смърт (само когато такова право се прилага според приложим закон)

 

Може да имате правото да ни дадете указания за начина, по който да управляваме Личната информация, която притежаваме за Вас, след Вашата смърт.

Това право е приложимо по всяко време, когато притежаваме Вашата Лична информация (само когато такова право се прилага според приложим закон).

Резюме:

Ако имате въпроси или опасения за начина, по който използваме Вашата Лична информация, можете да се свържете с нас по имейл или по пощата.

Подробно:

Ако имате въпроси, опасения или оплаквания за начина, по който използваме Вашата Лична информация, можете да се свържете с нас по имейл или по пощата, използвайки данните по-долу:

имейл: dataprotectionofficer.bg@aig.com

пощенски адрес: AIG Europe SA, 35D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

Резюме:

В допълнение към Лична информация, можем да получим друга информация за Вашето използване на Дигитални услуги на AIG и за устройствата, които използвате, за да взаимодействате с нас, от които може да не е възможно Вашето идентифициране, включително:

 • информация за интернет браузър и електронно устройство;
 • данни за използване на приложение;
 • информация, получена чрез бисквитки, пикселни тагове и други технологии;
 • демографска информация; и
 • съвкупни данни.

Подробно:

Данни за потребителя и за устройството се получават, когато използвате Дигитални услуги на AIG. Тази информация може да не разкрива Вашата конкретна идентичност и следователно може да не представлява Лична информация, която се използва, както е описано в предходните раздели на тази Политика за поверителност.

Примери на такъв тип данни за потребителя и за устройството са: 

 • информация за интернет браузър и електронно устройство;
 • данни за използване на приложение;
 • информация, получена чрез бисквитки, пикселни тагове и други технологии;
 • демографска информация; и
 • данни, групирани заедно така, че не е възможно да бъдат свързани с конкретно лице, известни като съвкупни данни.  

Ние и нашите доставчици на услуги-трети страни можем да събираме данни за потребителя и устройството по различни начини, когато използвате Дигитални услуги на AIG, включително:

Метод на събиране на данни

 

Примери

Чрез Вашия интернет браузър или електронно устройство

Определена информация се събира от повечето уеб сайтове или автоматично чрез Вашето електронно устройство, като Вашия IP адрес (т.е. адресът на Вашия компютър в интернет), резолюция на екрана, тип и версия на операционната система (Windows или Mac), тип и версия на интернет браузъра, производител и модел на електронното устройство, език, час на посещението, посетени страници и името и версията на Дигитални услуги на AIG (като приложението), които използвате. Ние използваме тази информация, за да осигурим правилното функциониране на Дигитални услуги на AIG .

Чрез Вашето използване на едно приложение

Когато изтеглите и използвате едно приложение, ние и нашите доставчици на услуги можем да проследяваме и събираме данни за използване на приложението, като дата и час, когато приложението на Вашето устройство осъществява достъп до нашите сървъри и каква информация и какви файлове са изтеглени от приложението на номера на Вашето устройство.

Използване на бисквитки и онлайн проследяване

Ние можем да използваме бисквитки и други средства за проследяване онлайн (с Ваше съгласие, когато се изисква според приложимия закон)

Бисквитките са части от информация, съхранявани директно на устройството, което използвате. Бисквитките ни позволяват да разпознаваме Вашето устройство и да получаваме информация, като типа на интернет браузъра, времето, прекарано за използване на Дигитални услуги на AIG, посетени страници, предпочитания за езика и уеб сайт на съответната страна. Можем да използваме информацията за цели за сигурност, за улесняване на навигацията, за по-ефективно показване на информация и за персонализиране на Вашия опит, докато използвате Дигитални услуги на AIG. Освен това, може да използваме информацията, за да събираме статистически данни за използването на Дигитални услуги на AIG с цел да разберем как се използват, за непрекъснато подобряване на техния дизайн и функциониране и за да ни съдействат за разрешаване на свързани с тях въпроси. Също така, бисквитките ни позволяват да Ви представяме реклами или предложения, за които е най-вероятно да Ви харесат. Можем също да използваме бисквитки за проследяване на Вашите отговори на нашите реклами и можем да използваме бисквитки или други файлове за проследяване на използването от Ваша страна на други уеб сайтове.

Можете да откажете да приемете използваните от нас бисквитки, като регулирате настройките на Вашия браузър. Въпреки това, ако не приемете тези бисквитки, може да изпитате известно затруднение при използването на сайта и някои онлайн продукти. Ние не отговаряме за браузър без проследяване на сигналите в този случай.

Трети страни могат да събират информация за използването от Ваша страна на Дигитални услуги на AIG и на други уеб сайтове или онлайн услуги.

За по-подробна информация относно "бисквитките", които използваме на нашия уебсайт, вижте по-долу.

 

Използване на пикселни тагове, уеб бийкъни, ясни GIFs или други подобни технологии

Можем да използваме пикселни тагове, уеб бийкъни, ясни GIFs или други подобни технологии с Ваше съгласие (когато се изисква от приложимия закон).

Те могат да се използват във връзка с някои Дигитални услуги на AIG и имейл съобщения в HTML формат за, наред с други неща, проследяване на действията на потребителите на Дигитални услуги на AIG и получатели на имейли, измерване на успеха на нашите маркетингови кампании и събиране на статистически данни за използването на Дигитални услуги на AIG и честота на отговаряне.

Можем да използваме доставчици на услуги за рекламиране въз основа на интересите за регулиране, насочване към определени клиенти, обслужване и докладване за реклами на AIG, публикувани в мрежата, и мобилни приложения въз основа на информацията, свързана с нашите офлайн взаимоотношения с Вас, нашите онлайн взаимоотношения с Вас (на всяко от Вашите устройства) и информация, получена от трети страни. За да направят това, тези доставчици на услуги могат да използват бисквитки, пикселни тагове и други технологии, за да съберат информация за използването от Ваша страна и от страна на други потребители на Дигитални услуги на AIG, както и сайтове и мобилни приложения на трета страна. Те могат също да използват тези технологии заедно с информация, която събират за Вашето използване онлайн, за да Ви разпознават от устройствата, които използвате, като мобилен телефон и лаптоп. Нашите доставчици на услуги могат също да свързват личната информация, която им предоставяме, с Вашия IP адрес и да публикуват реклами на AIG за Вас в мрежата въз основа на Вашия IP адрес. Ако искате да откажете използването на Вашата информация за тези цели, посетете страниците на програмата за самостоятелен отказ на www.aboutads.info/choices/ или www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp за отказ в интернет браузъри на конкретното мобилно или настолно устройство, от което осъществявате достъп до опциите за отказ. Изтеглете приложението AppChoices от www.aboutads.info/appchoices за отказ в мобилни приложения.

Физическо местоположение

В съответствие с приложимия закон (и Вашето съгласие, когато се изисква според приложимия закон), ние можем да получим физическото местоположение на Вашето електронно устройство, например чрез използването на сателит, базова станция в клетъчните мрежи или WiFi сигнали. Ние можем да използваме физическото местоположение на Вашето устройство, за да Ви предоставим персонализирани услуги и съдържание въз основа на местоположението.

В съответствие с Вашите предпочитания за маркетинг и приложимия закон, можем също да споделим физическото местоположение на Вашето устройство в съчетание с информацията относно прегледаните от Вас реклами и други данни, които събираме с нашите партньори за маркетинг, за да им позволим да Ви предоставят по-персонализирано съдържание, както и за изучаване на ефикасността на рекламните кампании.

В някои случаи може да Ви бъде позволено да разрешите или да откажете такива използвания и/или споделяния на местоположението на Вашето устройство, но ако изберете да откажете такива използвания и/или споделяне, ние и/или нашите партньори за маркетинг може да не сме в състояние да Ви осигурим приложимите персонализирани услуги и съдържание.

Освен това, можем да получим точната геолокация на Вашето устройство, когато използвате нашите мобилни приложения за пътуване или други услуги за съдействие. Във връзка с осигуряването на пътни или други услуги за съдействие, можем да споделим информация за точната геолокация на Вашето устройство с нашите клиенти и други предприятия, с които работим. Можете да откажете да получаваме и да споделяме информация за точната геолокация, като изтриете мобилното приложение от Вашето устройство, като не позволите достъп на мобилното приложение до услугите за локализиране чрез системата за разрешение, използвана от операционната система на Вашето устройство, или като спазите всички допълнителни указания за отказ, осигурени в известието за поверителност, налично в рамките на мобилното приложение.

При някои обстоятелства информацията за физическото местоположение може да стане Ваша Лична информация, ако е възможно да бъдете идентифицирани във връзка с информацията за физическо местоположение. В такива случаи информацията за физическо местоположение ще бъде третирана като Лична информация, както е описано в предходните раздели на тази Политика за поверителност.

Използване на информация, предоставена от Вас

Определена информация (например, Вашето местоположение или предпочитани средства за комуникация) се събира, когато я осигурявате доброволно. Освен ако не е съчетана с Лична информация, тази информация не Ви идентифицира лично. 

Чрез обединяване на информация

Ние можем да групираме информация общо, за да не бъде свързана с конкретно лице, т.е. да обобщаваме и използваме тази информация (например, можем да обобщаваме информация за изчисляване на процента на нашите потребители, които имат конкретен областен телефонен код).

Моля, обърнете внимание, че когато данните за потребителя и за устройството не са Лична информация, ние можем да използваме и да разкриваме тези данни за всякаква цел, доколкото ни е позволено от закона. Ако от нас се изисква да третираме данните за потребителя и за устройството като Лична информация според приложимия закон или ако обединяваме данни за потребителя и за устройството с идентифицираща Лична информация, тогава, освен използванията, посочени в този раздел, ние можем да използваме и да разкриваме данни на потребителя и устройството за всички цели, за които използваме и разкриваме Лична информация.

Резюме:

Бисквитките са части от информация, съхранявани директно на устройството, което използвате.

Ние използваме множество бисквитки и технологии за проследяване на нашия еб сайт. Освен други неща, бисквитките ни помагат да разберем поведението на потребителя, подобряват функционирането на нашия уеб сайт и насочват към определени клиенти онлайн рекламите.

Подробно:

Бисквитките, които използваме на нашия уебсайт, са както следва:

Можете да откажете да приемете използваните от нас бисквитки, като регулирате настройките на Вашия браузър. Въпреки това, ако не приемете всички бисквитки на сайта, може да изпитате някои затруднения при използването на сайта и някои онлайн продукти.

В допълнение към посочените по-горе бисквитки, бисквитки могат да се поставят също на Вашето електронно устройство, когато отваряте имейли, които Ви изпращаме. Ние използваме тези имейли за проследяване на ефективността на нашите реклами.

Резюме:

Ние не сме отговорни за поверителността, информацията или други практики на трети страни, включително всяка трета страна, управляваща определен сайт или услуга, до които има връзка от Дигитални услуги на AIG.

Подробно:

Тази Политика за поверителност не разглежда и ние не сме отговорни за поверителността, информацията или други практики на трети страни, включително каквато и да е трета страна, управляваща определен сайт или услуга, до които има връзка от Дигитални услуги на AIG. Представянето на линк в Дигитални услуги на AIG не предполага одобрение на сайта или услугата, до които има връзка от нас или от нашите компании от групата. 

Моля, обърнете внимание, че ние не сме отговорни за получаването, използването и разкриването на политики и практики (включително практики за информационна сигурност) на други организации, като Facebook®, Twitter®, Apple®, Google®, Microsoft®, RIM/Blackberry® или друг разработчик на приложение, доставчик на приложение, доставчик на платформа за социални медии, доставчик на операционна система, доставчик на безжична услуга или производител на електронно устройство, включително Лична информация, която разкривате на други организации чрез или във връзка с Дигитални услуги на AIG.

Резюме:

Тази Политика за поверителност беше актуализирана за последен път на 25/03/2018. Ние можем да преглеждаме тази политика и да правим промени периодично.

Подробно:

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана последно на 25/03/2018.

Ние преглеждаме редовно тази Политика за поверителност и си запазваме правото да правим промени по всяко време, за да опишем промените в нашите стопански дейности, законните изисквания и начина, по който обработваме Лична информация. Ще публикуваме актуализации на този уеб сайт и където е уместно ще предоставим разумно известие за всички промени.