Преминете към основното съдържание

Политика за поверителност

Тъй като нашата дейност включва предоставяне на застраховки, обработка на искове, предоставяне на помощ и свързаните с това услуги, Личните данни, които съхраняваме и обработваме в зависимост от нашите взаимоотношения, включват:

Тип Лични данни Примери

1. Информация за контакт

Име, адрес, имейл адрес, телефонен номер и подробности за профил в социалните мрежи

2. Обща информация

Пол, семейно положение, дата и място на раждане, физически характеристики (съгласно конкретните обстоятелства), Вашият статут на директор или партньор, или друг имуществен или управленски интерес в организация, Вашият подпис и други идентификатори

3. Информация за образование и трудов статус

Завършено образование, данни за работодател и трудов стаж, умения и опит, професионални лицензи, членства и съдружия

4. Информация за застраховки и искове

Номера на полици и искове, връзка с титуляра на полицата, застраховано лице, предявител на иск или друго лице, дата и причина за имуществена щета, загуба или кражба, нараняване, увреждане или смърт, досиета (например досие на водач на МПС) и друга информация, свързана с издаването на застрахователна полица или извършването на оценка и уреждане на искове. За застраховка гражданска отговорност включва данни за спора, иска или съдебната процедура, в които имате участие.

5. Държавни и други официални идентификационни номера

Социалноосигурителен номер или национален номер за социално осигуряване, номер на паспорт, данъчен идентификационен номер, номер на свидетелство за управление на МПС или други идентификационни номера или документи, издадени от държавни органи

6. Финансова информация и данни за акаунт

Номер на платежна карта (кредитна или дебитна карта), номер на банкова сметка или номер на друга финансова сметка и данни за сметката, кредитна история, кредитна информация и кредитен рейтинг, активи, доходи и друга финансова информация, информация за вход в акаунт и пароли за достъп до застрахователна полица, иск или други акаунти и Цифрови услуги на AIG

7. Медицинско състояние и здравен статус

Текущи и предишни физически или умствени заболявания, или медицински състояния, здравен статус, информация за наранявания или увреждания, медицинска диагноза, извършени медицински процедури и приложено лечение, лични навици (например тютюнопушене или употреба на алкохол), информация за предписано лечение и медицинска история

8. Друга чувствителна информация

Информация за религиозни вярвания, етническа принадлежност, политически убеждения или членство в профсъюзни организации (например дали заявката за застраховка е подадена чрез маркетингов партньор - трета страна, която е професионална, търговска, религиозна, общинска или политическа организация), сексуален живот и ориентация, или генетична или биометрична информация

Можем да получаваме информация за криминални досиета или история на граждански производства (например за предотвратяване, установяване и разследване на измами)

Информация, която ни е предоставена доброволно (например изразени предпочитания за медицинско лечение въз основа на религиозни вярвания) (когато се събира такава информация съгласно приложимия закон)

9. Записи на телефонни разговори

Записи на телефонни разговори с наши представители и центрове за обслужване на клиенти

10. Снимки и видеозаписи

Изображения (включително снимки и фотографии) или видеозаписи, създадени във връзка с нашата застрахователна или друга търговска дейност, включително за оценка на искове, администриране и уреждане на искове, спорове по искове или за други разрешени от закона цели, както и записи от охранителни камери, заснети от оборудване в нашите помещения

11. Информация за установяване, разследване или предотвратяване на престъпления, включително измами и пране на пари

Застрахователите обикновено събират, съхраняват и споделят информация за своите предишни отношения с титуляри на полици и предявители на искове с цел установяване, разследване и предотвратяване на измами, пране на пари и други криминални дейности. В тази връзка може да сме задължени по закон да разкрием подобна информация на съответните регулаторни, държавни, правоприлагащи органи и/или други официални органи.

12. Информация, която ни осигурява възможност да предоставяме продукти и услуги

Местоположение и идентификация на застрахованото имущество (например адрес на имот, регистрационен номер или идентификационен номер на автомобил), планове за пътуване, възрастови категории на застрахованите лица, подробности за застрахованите рискове, история на предишни инциденти или загуби и причина за загубите, статут на фирмено длъжностно лице или директор, или партньор, или друг имуществен или управленски интерес в организация, история на спорове, граждански или наказателни производства, или официални разследвания, свързани с Вас, както и информация за други притежавани застраховки

13. Маркетингови предпочитания, маркетингови дейности и мнения на клиенти

Маркетингови предпочитания, информация за конкуренцията, участия в лотарии или други промоции, или отговори на доброволни анкети за удовлетвореност на клиентите

За да подобрим нашите маркетингови комуникации, може да събираме информация за взаимодействие с и отговори на наши маркетингови съобщения

14. Информация за онлайн дейности

Когато използвате Цифровите услуги на AIG, ние ще получаваме Лични данни за Вас - това може да включва идентификатор и профилна снимка на Ваш акаунт в социални мрежи, Вашият IP адрес и други онлайн идентификатори (до степента, до която те се считат за Лични данни) и други Лични данни, които ни предоставяте онлайн

Ако решите да свържете своя акаунт в социална мрежа, осигурен от друг доставчик на услуги за социални мрежи, към Вашия акаунт в Цифрова услуга на AIG, Личните данни от другия Ви акаунт в социална мрежа може да бъдат споделени с нас, което може да включва Лични данни, които са част от профила Ви в социалната мрежа или профили на Ваши приятели и други свързани лица

15. Допълнителна информация от други източници

Ние и нашите доставчици на услуги може да допълваме Личните данни, които събираме, с информация, получена от други източници (например общодостъпна информация от други услуги за социални мрежи или други информационни ресурси, източници на търговска информация на трети страни и информация от компаниите в нашата група и нашите бизнес партньори). Ние ще използваме подобна допълнителна информация в съответствие с приложимите закони (включително след получаване на съгласие от Вас, когато се изисква)

Ние използваме Лични данни, за да извършваме нашата стопанска дейност.  Целите, за които използваме Вашите Лични данни са различни и зависят от нашите взаимоотношения, включително типа комуникация между нас, и услугите, които предоставяме. Личните данни ще бъдат използвани за различни цели, ако сте титуляр на полица, застраховано лице или лице, предявило на иск по застрахователна полица, застрахователен брокер или назначен представител, свидетел или друго лице, с което имаме взаимоотношения.

Законът за защита на данните има за цел да гарантира, че Личните данни се обработват по справедлив начин. За да спазим закона, трябва да Ви съобщим правното основание (понякога наричано законово основание), на което се позоваваме за използването на Вашите Лични данни. Тъй като законът предвижда няколко правни основания, в следващата таблица са описани основните правни основания, които се прилагат към нашите цели за използване на Вашите Лични данни.

Правно основание

Възможно е да сме задължени да получим Лични данни от Вас, за да спазим приложими законови изисквания, а определени Лични данни може да са необходими, за да изпълним условията по договора ни с Вас (или друго лице), или за да подготвим подписването на договор с Вас (или друго лице), или за да упражним права и/или законни интереси - наши или на трети страни. Можем да Ви информираме за това в момента, в който получаваме Личните данни от Вас.  В такъв случай, ако не ни предоставите съответните Лични данни, е възможно да не можем да Ви предоставим нашите продукти или услуги.  Ако Ви е необходима допълнителна информация, можете да се свържете с нас, като използвате данните за контакт по-долу (вижте раздел „С кого да се свържете относно Вашите Лични данни?“).

Когато се позоваваме на наши законни бизнес интереси или законни интереси на трета страна, за да обосновем целите за използване на Вашите лични данни, тези законни интереси ще бъдат описани в допълнителна декларация за поверителност (която е съобразена с конкретните ни взаимоотношения с Вас, когато това е необходимо да Ви осигурим пълна представа за начина, по който събираме и използваме Вашите лични данни), но във всички случаи нашите законни интереси обикновено са:

 • извършване на нашата търговска дейност и изпълнение на нашите цели, или тези на трета страна (например чрез извършване на директен маркетинг);
 • спазване на приложими законови и регулаторни задължения, както и указания, стандарти и кодекси за поведение (например чрез проучване на историята или за предотвратяване, установяване или разследване на измами или пране на пари);
 • усъвършенстване и развитие на нашата стопанска дейност и предлаганите услуги, или тези на трета страна;
 • защита на нашите активи, информация, бизнес, акционери, служители и клиенти, или тези на трета страна (например за поддържане на сигурността на информацията и информационната мрежа, изпълнение на искове, включително събиране на дългове); 
 • поддържане на сигурността на нашите информационни мрежи/системи, предотвратяване/установяване на престъпление и осигуряване на съответствие с вътрешните роли за използване на системата; и
 • анализиране на конкуренцията на пазара на нашите услуги (например чрез извършване на проучвания, включително маркетингови проучвания).

Може да е необходимо да събираме, използваме и разкриваме Лични данни във връзка с въпроси, които представляват обществен интерес, например, за да спазим нашите задължения по законите и регламентите за борба с прането на пари и финансирането на терористични организации, както и други закони и регламенти, които имат за цел предотвратяване на финансови престъпления.  В тези случаи правното основание за използването на Лични данни от наша страна е, че това е необходимо в името на обществения интерес. В зависимост от обстоятелствата може да са приложими и допълнителни основания и можем да се позоваваме на тези основания в определени случаи.

Чувствителни/Специални категории Лични данни

За по-увствителни/специални категории Лични данни ще се позовем на едно от следните две основания:

 • Вашето изрично съгласие; или
 • едно или повече законови основания, определени в таблицата по-долу (които важат за всички Лични данни), и обикновено едно от следните допълнителни основания, които се изискват само, когато обработваме чувствителни/специални категории Лични данни (но може да има и други правни основания):
  • използването е необходимо за завеждане, изпълнение или защита по правни искове, или когато съдът прилага своите правомощия (например когато съдът издава съдебно постановление, което изисква обработка на Лични данни);
  • използването е необходимо по причини, които представляват значителен обществен интерес въз основа на закон на ЕИП, държава член или Обединеното кралство (ако е приложимо); или
  • използването е необходимо за целите на профилактичната или трудовата медицина, за поставяне на медицинска диагноза или осигуряване на социални или здравни грижи или лечение.

Тези по-чувствителни/специални категории включват Лични данни, които разкриват расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или членство в профсъюзни организации, както и обработка на генетични или биометрични данни с цел уникална идентификация на физическо лице, данни за здравословно състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на дадено лице.

Обработката на Лични данни, свързани с наказателни присъди и нарушения, се регулира съгласно приложимия закон и може да изисква допълнително правно основание, освен изброените в таблицата по-долу.

Основни цели

Основните цели, за които използваме Личните данни, по типове лични данни, които събираме и използваме, и правно основание, на което се позоваваме за тяхното събиране и използване, са изброени в следващата таблица:

Описание на целта Типове Лични данни Защо обработваме Лични данни (нашето правно основание)

А. Осъществяване на комуникация с Вас и други лица

 • Информация за контакт
 • Обща информация
 • Записи на телефонни разговори
 • Маркетингови предпочитания, маркетингови дейности и мнения на клиенти
 • Информация за онлайн дейности
 • Допълнителна информация от други източници
 • Вашите Лични данни са необходими за изпълнение на договор с Вас или за подготовка на сключването на договор с Вас
 • Вашите Лични данни са необходими за спазване на законови изисквания
 • Наш законен интерес или законен интерес на трета страна

Б. Извършване на оценки и вземане на решения (автоматизирани и неавтоматизирани, включително чрез профилиране на лица) за: (i) предоставяне и определяне на условия по застраховката и (ii) уреждане на искове, предоставяне на помощ и други услуги.

 • Информация за контакт
 • Обща информация
 • Информация за образование и трудов статус
 • Информация за застраховки и искове
 • Финансова информация и данни за акаунт
 • Медицинско състояние и здравен статус
 • Друга чувствителна информация
 • Записи на телефонни разговори
 • Снимки и видеозаписи
 • Информация за установяване, разследване или предотвратяване на престъпления, включително измами и пране на пари
 • Информация, която ни осигурява възможност да предоставяме продукти и услуги
 • Маркетингови предпочитания, маркетингови дейности и мнения на клиенти
 • Информация за онлайн дейности
 • Допълнителна информация от други източници
 • Вие сте дали своето съгласие
 • Вашите Лични данни са необходими за изпълнение на договор с Вас или за подготовка на сключването на договор с Вас
 • Вашите Лични данни са необходими за спазване на законови изисквания
 • Наш законен интерес или законен интерес на трета страна

В. Предоставяне на застраховки, финансови услуги, услуги по искове и предоставяне на помощ, и други продукти и услуги, които предлагаме, включително за оценка, администриране, уреждане на искове и разрешаване на спорове, и администриране, поддръжка, управление и работа с подобни продукти и/или услуги, включително подновяването им. Тези дейности включват: (i) изпращане на важна информация относно промени в нашите политики, други правила и условия, подновяване на полици, Цифрови услуги на AIG и друга административна информация; (ii) обработка, оценка и определяне на приложения, или заявки от Вас за застрахователни продукти или услуги; (iii) обработка на Вашите Лични данни във връзка с искове, предявени по застрахователни продукти или по отношение на услуги, предоставени от нас, включително и без ограничение подаване, защита, анализиране, разследване, обработка, оценка, определяне или предоставяне на отговор по подобни искове; (iv) осъществяване на функции и дейности, свързани със застрахователни продукти и/или услуги, предоставяни от нас, включително и без ограничение презастраховане, одитиране, отчитане и общо обслужване и поддръжка на онлайн и други услуги.

 • Информация за контакт
 • Обща информация
 • Информация за образование и трудов статус
 • Информация за застраховки и искове
 • Държавни и други официални идентификационни номера
 • Финансова информация и данни за акаунт
 • Медицинско състояние и здравен статус
 • Друга чувствителна информация
 • Записи на телефонни разговори
 • Снимки и видеозаписи
 • Информация за установяване, разследване или предотвратяване на престъпления, включително измами и пране на пари
 • Информация, която ни осигурява възможност да предоставяме продукти и услуги
 • Маркетингови предпочитания, маркетингови дейности и мнения на клиенти
 • Информация за онлайн дейности
 • Допълнителна информация от други източници
 • Вашите Лични данни са необходими за изпълнение на договор с Вас или за подготовка на сключването на договор с Вас
 • Наш законен интерес или законен интерес на трета страна

Г. Оценка дали отговаряте на условията за платежни планове и за обработка на застрахователни и други плащания.

 

 • Информация за контакт
 • Обща информация
 • Информация за образование и трудов статус
 • Информация за застраховки и искове
 • Държавни и други официални идентификационни номера
 • Финансова информация и данни за акаунт
 • Медицинско състояние и здравен статус
 • Друга чувствителна информация
 • Информация за установяване, разследване или предотвратяване на престъпления, включително измами и пране на пари
 • Информация, която ни осигурява възможност да предоставяме продукти и услуги
 • Допълнителна информация от други източници
 • Вашите Лични данни са необходими за изпълнение на договор с Вас или за подготовка на сключването на договор с Вас
 • Вашите Лични данни са необходими за спазване на законови изисквания
 • Наш законен интерес или законен интерес на трета страна

Д. Подобряване на качеството на нашите продукти и услуги, осигуряване на обучение на персонала и поддръжка на информационната сигурност (например за тази цел можем да записваме или проследяваме телефонни разговори).

 • Информация за контакт
 • Обща информация
 • Информация за образование и трудов статус
 • Информация за застраховки и искове
 • Финансова информация и данни за акаунт
 • Записи на телефонни разговори
 • Снимки и видеозаписи
 • Информация за установяване, разследване или предотвратяване на престъпления, включително измами и пране на пари
 • Информация, която ни осигурява възможност да предоставяме продукти и услуги
 • Маркетингови предпочитания, маркетингови дейности и мнения на клиенти
 • Информация за онлайн дейности
 • Допълнителна информация от други източници
 • Вашите Лични данни са необходими за спазване на законови изисквания
 • Наш законен интерес или законен интерес на трета страна

Е. Предотвратяване, установяване и разследване на престъпления, включително измами и пране на пари, както и анализ и управление на други търговски рискове.

 • Информация за контакт
 • Обща информация
 • Информация за образование и трудов статус
 • Информация за застраховки и искове
 • Държавни и други официални идентификационни номера
 • Финансова информация и данни за акаунт
 • Медицинско състояние и здравен статус
 • Друга чувствителна информация
 • Записи на телефонни разговори
 • Снимки и видеозаписи
 • Информация за установяване, разследване или предотвратяване на престъпления, включително измами и пране на пари
 • Информация, която ни осигурява възможност да предоставяме продукти и услуги
 • Маркетингови предпочитания, маркетингови дейности и мнения на клиенти
 • Информация за онлайн дейности
 • Допълнителна информация от други източници
 • Вашите Лични данни са необходими за спазване на законови изисквания
 • Наш законен интерес или законен интерес на трета страна

Ж. Извършване на проучвания и анализ на данни, въвеждане на подобрения в дейностите и процесите, включително анализ на нашата клиентска база и други лица, чиито Лични данни събираме, извършване на маркетингови проучвания, включително анкети за удовлетвореност на клиентите, за целите на бизнес иновациите и за оценка на рисковете за нашия бизнес в съответствие с приложимия закон (включително след получаване на съгласие, когато се изисква).

 • Информация за контакт
 • Обща информация
 • Информация за образование и трудов статус
 • Информация за застраховки и искове
 • Финансова информация и данни за акаунт
 • Медицинско състояние и здравен статус
 • Друга чувствителна информация
 • Записи на телефонни разговори
 • Снимки и видеозаписи
 • Информация за установяване, разследване или предотвратяване на престъпления, включително измами и пране на пари
 • Информация, която ни осигурява възможност да предоставяме продукти и услуги
 • Маркетингови предпочитания, маркетингови дейности и мнения на клиенти
 • Информация за онлайн дейности
 • Допълнителна информация от други източници
 • Вие сте дали своето съгласие (в случаи, когато приложимият закон изисква правно основание, което има превес над законните интереси)
 • Наш законен интерес или законен интерес на трета страна

З. Предоставяне на маркетингова информация в съответствие със заявените от Вас предпочитания (маркетинговата информация може да бъде за продукти и услуги, предлагани от нашите партньори трети страни, при условие че сте изразили такива предпочитания). Можем да извършваме маркетингови дейности в съответствие с Вашите предпочитания, като използваме имейл, SMS съобщения и други текстови съобщения, поща или телефон.

 

 • Информация за контакт
 • Обща информация
 • Информация за образование и трудов статус
 • Информация за застраховки и искове
 • Финансова информация и данни за акаунт
 • Информация, която ни осигурява възможност да предоставяме продукти и услуги
 • Маркетингови предпочитания, маркетингови дейности и мнения на клиенти
 • Информация за онлайн дейности
 • Допълнителна информация от други източници
 • Вие сте дали своето съгласие (в случаи, когато приложимият закон изисква правно основание, което има превес над законните интереси)
 • Наш законен интерес или законен интерес на трета страна

И. Осигуряване на възможност да участвате в конкурси, томболи и други подобни промоции и администриране на тези дейности. Към тези дейности се прилагат допълнителни правила и условия, които съдържат повече информация относно начина, по който използваме и разкриваме Вашите Лични данни, когато това е необходимо да Ви осигурим пълна представа за начина, по който събираме и използваме Вашите лични данни, затова препоръчваме да се запознаете с тях.

 • Информация за контакт
 • Обща информация
 • Информация за образование и трудов статус
 • Информация за застраховки и искове
 • Информация, която ни осигурява възможност да предоставяме продукти и услуги
 • Маркетингови предпочитания, маркетингови дейности и мнения на клиенти
 • Информация за онлайн дейности
 • Допълнителна информация от други източници
 • Вашите Лични данни са необходими за изпълнение на договор с Вас или за подготовка на сключването на договор с Вас
 • Наш законен интерес или законен интерес на трета страна

К. Персонализиране на Вашето изживяване, когато използвате Цифровите услуги на AIG или посещавате уебсайтове на трети страни чрез представяне на информация и реклами, които са съобразени с Вас, идентифицирането Ви пред лицата, на които изпращате съобщения чрез Цифровите услуги на AIG и улесняване на споделянето в социалните мрежи.

 • Информация за контакт
 • Обща информация
 • Информация за образование и трудов статус
 • Информация за застраховки и искове
 • Информация, която ни осигурява възможност да предоставяме продукти и услуги
 • Маркетингови предпочитания, маркетингови дейности и мнения на клиенти
 • Информация за онлайн дейности
 • Допълнителна информация от други източници
 • Вие сте дали своето съгласие (в случаите, когато персонализирането се осъществява чрез използване на бисквитки)
 • Наш законен интерес или законен интерес на трета страна

Л. Управление на нашите бизнес операции и ИТ инфраструктура в съответствие с нашите вътрешни политики и процедури, включително и тези, свързани с финанси и счетоводство; фактуриране и събиране на задължения; управление на ИТ системи; хостинг на данни и уебсайтове; анализ на данни; непрекъснатост на бизнес процесите; управление на оперативната отчетност; управление на документите и разпечатките; и извършване на одит.

 • Информация за контакт
 • Обща информация
 • Информация за образование и трудов статус
 • Информация за застраховки и искове
 • Държавни и други официални идентификационни номера
 • Финансова информация и данни за акаунт
 • Медицинско състояние и здравен статус
 • Друга чувствителна информация
 • Записи на телефонни разговори
 • Снимки и видеозаписи
 • Информация за установяване, разследване или предотвратяване на престъпления, включително измами и пране на пари
 • Информация, която ни осигурява възможност да предоставяме продукти и услуги
 • Маркетингови предпочитания, маркетингови дейности и мнения на клиенти
 • Информация за онлайн дейности
 • Допълнителна информация от други източници
 • Вашите Лични данни са необходими за изпълнение на договор с Вас или за подготовка на сключването на договор с Вас
 • Вашите Лични данни са необходими за спазване на законови изисквания
 • Наш законен интерес или законен интерес на трета страна

М. Управление на рекламации, отзиви и запитвания, и управление на заявки за достъп или корекция на данни, или упражняване на други права, свързани с Личните данни.

 • Информация за контакт
 • Обща информация
 • Информация за образование и трудов статус
 • Информация за застраховки и искове
 • Държавни и други официални идентификационни номера
 • Финансова информация и данни за акаунт
 • Медицинско състояние и здравен статус
 • Друга чувствителна информация
 • Записи на телефонни разговори
 • Снимки и видеозаписи
 • Информация за установяване, разследване или предотвратяване на престъпления, включително измами и пране на пари
 • Информация, която ни осигурява възможност да предоставяме продукти и услуги
 • Маркетингови предпочитания, маркетингови дейности и мнения на клиенти
 • Информация за онлайн дейности
 • Допълнителна информация от други източници
 • Вашите Лични данни са необходими за изпълнение на договор с Вас или за подготовка на сключването на договор с Вас
 • Вашите Лични данни са необходими за спазване на законови изисквания
 • Наш законен интерес или законен интерес на трета страна

Н. Спазване на приложимите закони и регулаторни задължения (включително закони и регламенти извън Вашата държава на пребиваване), например закони и регламенти за борба прането на пари, санкции и борба с тероризма; спазване на правни процесуални и съдебни постановления; и предоставяне на отговор по заявки от обществени и държавни органи (включително такива извън Вашата държава на пребиваване); спазване на изискванията за разкриване съгласно закони, които ни задължават да го направим, или с цел изпълнение на разпоредби или указания, издадени от регулаторни или други органи, под чиято юрисдикция се намира AIG Europe SA или съответните свързани компании на AIG; и с цел одит, осигуряване на съответствие, разследване и инспекция.

 • Информация за контакт
 • Обща информация
 • Информация за образование и трудов статус
 • Информация за застраховки и искове
 • Държавни и други официални идентификационни номера
 • Финансова информация и данни за акаунт
 • Медицинско състояние и здравен статус
 • Друга чувствителна информация
 • Записи на телефонни разговори
 • Снимки и видеозаписи
 • Информация за установяване, разследване или предотвратяване на престъпления, включително измами и пране на пари
 • Информация, която ни осигурява възможност да предоставяме продукти и услуги
 • Маркетингови предпочитания, маркетингови дейности и мнения на клиенти
 • Информация за онлайн дейности
 • Допълнителна информация от други източници
 • Вашите Лични данни са необходими за спазване на законови изисквания
 • Наш законен интерес или законен интерес на трета страна

О. Установяване, прилагане и защитаване на законови права за защита на нашите бизнес операции, както и тези на компаниите от нашата група или нашите бизнес партньори, и за защитаване на нашите права, поверителност, безопасност или имущество, както и тези на компаниите от нашата група или нашите бизнес партньори, Вас или други лица или трети страни; прилагане на нашите правила и условия; и търсене на възможни компенсации и ограничаване на нашите щети.

 • Информация за контакт
 • Обща информация
 • Информация за образование и трудов статус
 • Информация за застраховки и искове
 • Държавни и други официални идентификационни номера
 • Финансова информация и данни за акаунт
 • Медицинско състояние и здравен статус
 • Друга чувствителна информация
 • Записи на телефонни разговори
 • Снимки и видеозаписи
 • Информация за установяване, разследване или предотвратяване на престъпления, включително измами и пране на пари
 • Информация, която ни осигурява възможност да предоставяме продукти и услуги
 • Маркетингови предпочитания, маркетингови дейности и мнения на клиенти
 • Информация за онлайн дейности
 • Допълнителна информация от други източници
 • Вашите Лични данни са необходими за изпълнение на договор с Вас или за подготовка на сключването на договор с Вас
 • Вашите Лични данни са необходими за спазване на законови изисквания
 • Наш законен интерес или законен интерес на трета страна

П. Сравняване на Личните данни, които съхраняваме за Вас, регулярно за целите, изброени в тази Политика за поверителност.

 • Информация за контакт
 • Обща информация
 • Информация за образование и трудов статус
 • Информация за застраховки и искове
 • Държавни и други официални идентификационни номера
 • Финансова информация и данни за акаунт
 • Медицинско състояние и здравен статус
 • Друга чувствителна информация
 • Записи на телефонни разговори
 • Снимки и видеозаписи
 • Информация за установяване, разследване или предотвратяване на престъпления, включително измами и пране на пари
 • Информация, която ни осигурява възможност да предоставяме продукти и услуги
 • Маркетингови предпочитания, маркетингови дейности и мнения на клиенти
 • Информация за онлайн дейности
 • Допълнителна информация от други източници
 • Вие сте дали своето съгласие (когато е приложимо)
 • Вашите Лични данни са необходими за изпълнение на договор с Вас или за подготовка на сключването на договор с Вас
 • Вашите Лични данни са необходими за спазване на законови изисквания
 • Наш законен интерес или законен интерес на трета страна

Р. Извършване на проверки на историята и самоличността, например за потвърждаване на Вашата самоличност с цел предоставяне на отговор по Ваша заявка за осигуряване на копие на полица или друга документация, за промяна на адреса Ви в нашата документация или за промяна на банковата Ви сметка или данни за плащане, или други данни в нашата документация.

 • Информация за контакт
 • Обща информация
 • Информация за образование и трудов статус
 • Информация за застраховки и искове
 • Държавни и други официални идентификационни номера
 • Финансова информация и данни за акаунт
 • Медицинско състояние и здравен статус
 • Друга чувствителна информация
 • Записи на телефонни разговори
 • Снимки и видеозаписи
 • Информация за установяване, разследване или предотвратяване на престъпления, включително измами и пране на пари
 • Информация, която ни осигурява възможност да предоставяме продукти и услуги
 • Информация за онлайн дейности
 • Допълнителна информация от други източници
 • Вие сте дали своето съгласие (в случаи, когато приложимият закон изисква правно основание, което има превес над законните интереси)
 • Вашите Лични данни са необходими за изпълнение на договор с Вас или за подготовка на сключването на договор с Вас
 • Вашите Лични данни са необходими за спазване на законови изисквания
 • Наш законен интерес или законен интерес на трета страна

С. Извършване на проверки на Вашата кредитна история, като анализ, потвърждаване и/или проверка на Вашия кредитен или разплащателен статус, или във връзка със способността Ви да използване услугите.

 • Информация за контакт
 • Обща информация
 • Информация за образование и трудов статус
 • Информация за застраховки и искове
 • Държавни и други официални идентификационни номера
 • Финансова информация и данни за акаунт
 • Друга чувствителна информация
 • Записи на телефонни разговори
 • Снимки и видеозаписи
 • Информация за установяване, разследване или предотвратяване на престъпления, включително измами и пране на пари
 • Информация, която ни осигурява възможност да предоставяме продукти и услуги
 • Информация за онлайн дейности
 • Допълнителна информация от други източници
 • Вие сте дали своето съгласие (в случаи, когато приложимият закон изисква правно основание, което има превес над законните интереси)
 • Вашите Лични данни са необходими за изпълнение на договор с Вас или за подготовка на сключването на договор с Вас
 • Вашите Лични данни са необходими за спазване на законови изисквания
 • Наш законен интерес или законен интерес на трета страна

Т. Извършване на правен анализ или друг вид анализ за подбор съгласно законовите или регулаторни задължения или процедури за управление на риска, които може да се изискват по закон или да са въведени от нас.

 • Информация за контакт
 • Обща информация
 • Информация за образование и трудов статус
 • Информация за застраховки и искове
 • Държавни и други официални идентификационни номера
 • Финансова информация и данни за акаунт
 • Медицинско състояние и здравен статус
 • Друга чувствителна информация
 • Записи на телефонни разговори
 • Снимки и видеозаписи
 • Информация за установяване, разследване или предотвратяване на престъпления, включително измами и пране на пари
 • Информация, която ни осигурява възможност да предоставяме продукти и услуги
 • Маркетингови предпочитания, маркетингови дейности и мнения на клиенти
 • Информация за онлайн дейности
 • Допълнителна информация от други източници
 • Вие сте дали своето съгласие (в случаи, когато приложимият закон изисква правно основание, което има превес над законните интереси)
 • Вашите Лични данни са необходими за изпълнение на договор с Вас или за подготовка на сключването на договор с Вас
 • Вашите Лични данни са необходими за спазване на законови изисквания
 • Наш законен интерес или законен интерес на трета страна

У. Определяне на суми на задължения към Вас или дължими от Вас, и събиране или възстановяване на суми, дължими от Вас или от лица, които са предоставили гаранция или обезпечение за подобни Ваши задължения.

 • Информация за контакт
 • Обща информация
 • Информация за застраховки и искове
 • Държавни и други официални идентификационни номера
 • Финансова информация и данни за акаунт
 • Друга чувствителна информация
 • Записи на телефонни разговори
 • Снимки и видеозаписи
 • Информация за установяване, разследване или предотвратяване на престъпления, включително измами и пране на пари
 • Информация, която ни осигурява възможност да предоставяме продукти и услуги
 • Информация за онлайн дейности
 • Допълнителна информация от други източници
 • Вашите Лични данни са необходими за изпълнение на договор с Вас или за подготовка на сключването на договор с Вас
 • Вашите Лични данни са необходими за спазване на законови изисквания
 • Наш законен интерес или законен интерес на трета страна

Ф. Осигуряване на възможност на реален или евентуален купувач, пълномощник, правоприемник, ползвател или под-ползвател на правата или дейността на AIG да извърши оценка на предвидената транзакция за реорганизация, сливане, продажба, учредяване на съвместно предприятие, възлагане, прехвърляне, ползване или преотдаване.

 

 • Информация за контакт
 • Обща информация
 • Информация за образование и трудов статус
 • Информация за застраховки и искове
 • Държавни и други официални идентификационни номера
 • Финансова информация и данни за акаунт
 • Медицинско състояние и здравен статус
 • Друга чувствителна информация
 • Записи на телефонни разговори
 • Снимки и видеозаписи
 • Информация за установяване, разследване или предотвратяване на престъпления, включително измами и пране на пари
 • Информация, която ни осигурява възможност да предоставяме продукти и услуги
 • Маркетингови предпочитания, маркетингови дейности и мнения на клиенти
 • Информация за онлайн дейности
 • Допълнителна информация от други източници
 • Вие сте дали своето съгласие (в случаи, когато приложимият закон изисква правно основание, което има превес над законните интереси)
 • Вашите Лични данни са необходими за спазване на законови изисквания
 • Наш законен интерес или законен интерес на трета страна

Ние използваме Лични данни, за да извършваме нашата стопанска дейност.  Целите, за които използваме Вашите Лични данни са различни и зависят от нашите взаимоотношения, включително типа комуникация между нас, и услугите, които предоставяме. Личните данни ще бъдат използвани за различни цели, ако сте титуляр на полица, застраховано лице или лице, предявило на иск по застрахователна полица, застрахователен брокер или назначен представител, свидетел или друго лице, с което имаме взаимоотношения.

Можем, когато е необходимо, да получим Вашето съгласие за събиране, използване, разкриване и/или друга обработка на Вашите Лични данни, като е описано в тази Политика за поверителност, чрез друга приложима документация (например чрез формуляри за кандидатстване). Прекратяването или изтичането на Вашата застрахователна полица не оказва влияние върху даденото от Вас съгласие.

Когато се позоваваме на Вашето съгласие за събиране, използване, разкриване или обработка на Ваши Лични данни, можете да оттеглите Вашето съгласие по всяко време, като се свържете с нас (данни за контакт ще намерите в раздел „С кого да се свържете относно Вашите Лични данни“ в тази Политика за поверителност). Ние ще приложим оттеглянето на Вашето съгласие веднага щом това е технически възможно и във всеки случай в рамките на оптимален срок след получаване на Вашата заявка. След това ще спрем да събираме, използваме или разкриваме Вашите Лични данни, освен ако не се изисква от приложимите закони.

Ако оттеглите съгласието си, няма да претърпите вреди, но има вероятност да не можем да Ви предоставяме услугите, които сте заявили, и ще Ви информираме за последствията от оттеглянето на съгласието, когато е приложимо. 

Ние се ангажираме да установяваме и предотвратяваме измами и други финансови престъпления.  Ние приемаме този ангажимент много сериозно и използваме Личните данни по различни начини за тази цел. 

Например, ако е приложимо към нашите взаимоотношения с Вас (когато приложимият закон позволява):

 • ще подаваме Вашите лични данни (включително данни за искове, които сте предявили, например данни за наранявания) в съответните регистри на искове, които са споделени между различни застрахователи;
 • когато оценяваме подаден иск, ще извършим търсене в регистрите за предишни искове; и
 • ще споделяме Вашите Лични данни с други застрахователи, бази данни на агенции за предотвратяване на измами и правоприлагащи органи. 

За допълнителна информация вижте по-долу раздела „С кого се споделят Вашите Лични данни?“ или можете да се свържете с нас, като използвате данните за контакт предоставени по-долу (вижте раздел „С кого да се свържете относно Вашите Лични данни?“). 

Понякога, като част от нашата стопанска дейност, вземаме решения за Вас чрез автоматизирани компютърни системи и софтуер.  При тези решения няма човешко участие, а софтуерът и системите прилагат предварително определени логически програми и критерии за вземане на решение и оценка на начина, по който процедираме с Вас във връзка с предоставянето на услуги.

Например, понякога използваме автоматизирани решения като част от процеса:

 • за да решим дали даден иск по застраховка за пътуване трябва да бъде изплатен съгласно заявката (например, ако дадените от Вас отговори удовлетворяват предварително определените критерии, искът ще бъде платен автоматично, без да е необходима допълнителна намеса от човек); или
 • за да идентифицираме известни вече съществуващи медицински състояния във връзка с нашата дейност за предоставяне на застраховки за пътуване, за да решим дали можем да Ви предложим застраховка и при какви условия; или
 • най-общо, за да оценим доколко отговаряте на условията за застраховка чрез прилагане на предварително определен набор от критерии.

Предоставяме Ви повече информация относно автоматизираните процеси на вземане на решения преди или в момента, в който възнамеряваме да вземем решения по този начин. В определени случаи имате правото да не бъдете обект на решение, което се основава единствено на автоматизирана обработка. За допълнителна информация относно това право вижте по-долу раздел „Какви са Вашите права по отношение на Личните данни?“.

Когато е необходимо да направим това, ние ще поискаме Вашето съгласие, преди да съберем Вашите Лични данни за гореспоменатите процеси.

Групата AIG се състои от няколко компании, включително, но не само дъщерната компания AIG - American International Group, Inc., както и American International Group UK Limited и клоновете на AIG Europe SA за отделните държави в Европа.

Всяка от компаниите в групата AIG, която обработва Вашите Лични данни, е длъжна да се грижи за тях съгласно тази Политика за поверителност, нашите вътрешни стандарти и процедури и изискванията на закона за защита на данните. 

Вашите взаимоотношения с нас определят коя от компаниите в групата има достъп до и обработва Вашите Лични данни, както и коя от компаниите в групата се явява администраторът, който отговаря за Вашите Лични данни. Списък на основните компании от групата AIG, които са администратори на данни, е публикуван тук www.aig.com/datacontrollers. Обикновено, ако сте физическо лице титуляр на полица, компанията от групата AIG, която подписва Вашата застрахователна полица, е основният администратор, отговорен за Вашите лични данни. В зависимост от нашите взаимоотношения с Вас, ние ще Ви предоставим допълнителна информация в придружаваща декларация за поверителност, която е съобразена с нашите взаимоотношения.

За по-точна информация относно конкретната компания или компании от групата AIG, които имат достъп до и отговарят за Вашите Лични данни (включително наименованията на съответните компании AIG, които са администратори на Вашите Лични данни), можете да се свържете с нас, като използвате данните за контакт по-долу (вижте раздел „С кого да се свържете относно Вашите Лични данни?“).

Можем също така да споделяме Вашите данни с трети страни (вижте по-долу раздел „С кого се споделят Вашите Лични данни?“).  Съгласно закона за защита на данните тези трети страни поемат определени задължения да се грижат за Личните данни, които получават от нас.

Във връзка с гореописаните цели (вижте по-горе раздел „Как използваме Личните данни?“) понякога се налага да споделяме Вашите Лични данни с трети страни (това може да включва разкриване на Лични данни от трети страни на нас и разкриване на лични данни от нас на трети страни). 

Тези трети страни може да включват:

Тип трета страна Примери
Нашата група компании

Ние принадлежим към групата компании American International Group, Inc. В групата AIG има компании по целия свят, както в, така и извън Европа/ България (например в САЩ).  Ние можем да споделяме Вашите Лични данни с други компании от групата (включително за административни и счетоводни цели). AIG Europe S.A.отговаря за управлението и сигурността на съвместно използваните Лични данни.  Достъпът до Личните данни в рамките на AIG е ограничен до тези лица, на които информацията е необходима за нашите бизнес цели.

Списък на основните компании от групата AIG е публикуван тук www.aig.com/datacontrollers

Други страни - застрахователи и дистрибутори на застраховки

Когато е разрешено от приложимия закон, AIG може да споделя Лични данни с други трети страни, например други застрахователи, презастрахователи, застрахователни и презастрахователни брокери, други посредници и агенти, назначени представители, дистрибутори, маркетингови партньори и финансови институции, гаранционни компании и други бизнес партньори.

Нашите доставчици на услуги

Външни доставчици трети страни, като медицински и охранителни специалисти, счетоводители, статистически специалисти, одитори, експерти, адвокати и други професионални съветници; доставчици на медицинска помощ и помощ при пътуване; доставчици на услуги за обслужване на клиенти; доставчици на услуги за пътна помощ и помощ при произшествия; доставчици на услуги за ИТ системи, поддръжка и хостинг; доставчици на услуги за приложения; доставчици на услуги за печат, реклама, маркетинг и маркетингови проучвания, и анализ на данни; банки и финансови институции, които обслужват нашите сметки; трети страни администратори на искове; доставчици на услуги за управление на документация и записи; специалисти по разследване и уреждане на искове; строителни консултанти; инженери; ревизори; съдебни консултанти; преводачи; и други доставчици трети страни и външни изпълнители на услуги, които ни съдействат при осъществяването на нашата дейност.

Получатели на споделените от Вас дейности в социалните мрежи

Когато имате приятели и други във Вашия акаунт в социална мрежа, другите потребители на уебсайта и Вашият доставчик на акаунт в социалната мрежа може да получават Вашите Лични данни във връзка със споделените от Вас дейности (например, ако свържете акаунт в социална мрежа, предоставен от друг доставчик на услуги за социални мрежи, с Вашия акаунт за Цифрови услуги на AIG или влизате във Вашия акаунт за Цифрови услуги на AIG от акаунт в друга социална мрежа).  Когато свържете по този начин Вашия акаунт за Цифрови услуги на AIG и акаунт в друга социална мрежа, Вие (1) ни упълномощавате да споделяме информация с другия доставчик на акаунт в социална мрежа; и (2) разбирате, че използването на Личните данни, които споделяме, ще се регулира от политиката за поверителност на другия доставчик на услуги.  Ако не искате Вашите Лични данни да се споделят с други потребители или с другия доставчик на акаунт в социална мрежа, не свързвайте акаунта си в друга социална мрежа с акаунта си за Цифрови услуги на AIG и не участвайте в споделяне в социални мрежи, докато използвате Цифровите услуги на AIG.

Държавни органи и трети страни участници в съдебни производства

Можем също да споделяме Лични данни с: (а) държавни и други публични органи (включително, но не само съвети за компенсации на работници, съдилища, регулаторни органи, правоприлагащи органи, данъчни органи и органи за криминални разследвания); и (б) трети страни участници в съдебни производства и техните счетоводители, одитори, адвокати и други съветници и представители, когато счетем за необходимо или правилно.

Други трети страни

Можем да споделяме Лични данни с получатели на плащания; служби за спешна помощ (пожарна, полиция и спешна медицинска помощ); търговци; медицински мрежи, организации и доставчици; пътнически превозвачи; кредитни бюра; кредитни информационни агенции; други лица, участници в инцидент, който е обект на иск; както и купувачи или потенциални купувачи или други страни в действителна или предложена транзакция за реорганизация, сливане, продажба, учредяване на съвместно предприятие, възлагане, прехвърляне или друга транзакция, свързана с цялата или част от нашата дейност, активи, компании или акции (т.е. фирмени дялове). 

Когато е разрешено от приложимия закон, Личните данни (включително данни за наранявания) могат да бъдат въведени в регистри за искове и споделени с други застрахователи. Можем да извършваме търсене в тези регистри, когато работим с искове, с цел предотвратяване, установяване и разследване на измами. 

Ако сте бенефициент по застрахователна полица или договор за услуги от AIG на друга страна (например полица, сключена от Вашия работодател), Личните данни, свързани с администрирането на тази застрахователна полица или услуга може да бъдат споделени с тази друга страна.

Личните данни могат също така да бъдат споделени от Вас в платформи за съобщения, чат, профилни страници и блогове, и други Цифрови услуги на AIG, в които можете да публикувате информация и материали (включително и без ограничение нашето Съдържание в социалните мрежи).  Имайте предвид, че всяка информация, която публикувате или разкривате чрез тези услуги, се превръща в публична информация и може да бъде достъпна за посетителите и потребителите на Цифровите услуги на AIG и за обществото.  Съветваме Ви внимателно да преценявате дали да разкривате Лични данни или друга информация, когато използвате Цифровите услуги на AIG.

Поради глобалния мащаб на нашата стопанска дейност ние обработваме Личните данни в различни държави за гореописаните цели (вижте раздел „Как използваме Личните данни?“).  В зависимост от естеството на взаимоотношенията ни с Вас, ние прехвърляме Лични данни на трети страни в други държави.  Държавите извън Обединеното кралство и ЕИП, в които можем да прехвърляме Лични данни, включват САЩ, Китай, Мексико, Малайзия, Филипини, Бермуда и други държави, в които режимът на защита на данните е различен от тези в държавата, в която пребивавате, включително държави, за които правителството на Обединеното кралство и/или Европейският съюз са установили, че не осигуряват адекватна защита на Личните данни.

Например можем да прехвърляме Лични данни, за да обработваме искове по международни застраховки за пътуване и да осигурим услуги за спешна медицинска помощ, когато сте в чужбина.  Можем да прехвърляме информация в други държави на компании от нашата група, доставчици на услуги, бизнес партньори, правителствени или публични органи, и други трети страни.

Когато прехвърляме данни, вземаме мерки да се уверим, че Вашите Лични данни са защитени адекватно и се прехвърлят съгласно изискванията на закона за защита на данните, включително чрез: 

 • позоваване на факта, че държавата е била одобрена от Европейската комисия или правителството на Обединеното кралство (ако е приложимо) като осигуряваща адекватна защита; или
 • използване на споразумения за прехвърляне на данни във форма, одобрена от Европейската комисия, и където е приложимо - от правителството на Обединеното кралство, и разрешена съгласно Член 46 от Общия регламент за защита на данните на ЕС или Общия регламент за защита на данните на Обединеното кралство (ОРЗД) (съответния закон за защита на данните).

Ако няма подписано споразумение за прехвърляне на данни, можем да използваме други механизми, признати от съответния закон за защита на данните като осигуряващи достатъчно ниво на защита на Личните данни, прехвърляни извън ЕИП/Обединеното кралство (например Трансатлантическа рамка за защита на личните данни между Европейската комисия и САЩ, или друга рамка, която може да я замени в бъдеще).

Това обикновено включва използването на стандартни договорни клаузи, одобрени или наложени като задължителни от съответния орган за защита на данните или приложимите споразумения за прехвърляне на данни. Ако няма подписано споразумение за прехвърляне на данни, можем да използваме други механизми, признати от съответния закон за защита на данните с цел осигуряване на достатъчно ниво на защита на Личните данни, прехвърляни извън България.

За допълнителна информация относно прехвърлянето на данни и подробности за прилаганите защитни механизми, можете да се свържете с нас, като използвате данните за контакт по-долу (вижте раздел „С кого да се свържете относно Вашите Лични данни?“).

AIG прилага рационални и подходящи технически, физически, юридически и организационни мерки, които са в съответствие със законите за защита на данните, за да поддържа сигурността на Личните данни, като взема предвид естеството, обхвата, контекста, сложността, рисковете и целите на обработка на Личните данни. 

Ние сме въвели подходящи политики за защита на данните, чрез които прилагаме гореспоменатите мерки. Освен това нашите колеги преминават редовно обучение за защита на данните и информационна сигурност.

Тъй като повечето Лични данни, които съхраняваме са в електронен формат, ние сме въвели подходящи ИТ мерки за сигурност, за да поддържаме сигурността на Личните данни.  Например може да използваме антивирусни системи, защитни стени и технологии за криптиране на данните.  В нашите помещения има въведени процедури за физическа защита на документите в хартиен формат.  Освен това AIG има специално назначен екип, който следи глобалната мрежа на AIG за потенциални кибер заплахи и рискове за сигурността на информационните технологии. В допълнение, нашият персонал преминава редовно обучение за защита на данните и информационна сигурност.

Когато AIG ангажира трета страна (включително нашите доставчици на услуги) за събиране или друга обработка на Лични данни от наше име, третата страна преминава стриктен подбор и е задължена да прилага подходящи мерки за сигурност с цел защита на поверителността и сигурността на Личните данни. 

За съжаление, при прехвърляне на данни по Интернет или електронни системи за съхранение на данни не може да се гарантира 100% сигурност.  Ако имате причина да вярвате, че Вашето взаимодействие с нас вече не е сигурно (например, ако считате, че сигурността на Лични данни, които сте ни изпратили, може да е компрометирана), незабавно ни уведомете (вижте по-долу раздел „С кого да се свържете относно Вашите Лични данни?“).

AIG ще предприеме съответните стъпки, за да се увери, че Личните данни са обработени по надежден начин за предвидената цел, както и че са точни и пълни за целите, описани в тази Политика.

Можем да записваме телефонни разговори с Вас с цел:

 • подобряване на стандарта на услугите, които предлагаме чрез осигуряване на обратна връзка и обучение на персонала;
 • осигуряване на отговори по запитвания, опасения или оплаквания;
 • предотвратяване, установяване и разследване на престъпления, включително измами и пране на пари, както и анализ и управление на други търговски рискове; и
 • изпълнение на нашите законови и регулаторни задължения.

Освен това следим електронните комуникации между нас (например имейли), за защитим Вас, нашия бизнес и ИТ инфраструктура, и трети страни, включително чрез:

 • идентифициране и разрешаване на проблеми с неправомерни комуникации; и
 • търсене и премахване на вируси или друг злонамерен софтуер, и разрешаване на други проблеми с информационната сигурност.

AIG може да съхранява Личните данни в електронен (включително в облака) и хартиен формат. Ние съхраняваме Личните данни за период, съобразен с целите, за които ги събираме.  Конкретният период зависи от естеството на информацията и целите, за които се обработва.  Освен това, тъй като сме регулирана финансова институция, към нас са приложими закони, които определят минимални периоди за съхранение на Личните данни. Ние ще Ви предоставим допълнителна информация, когато е приложимо, за да Ви осигурим пълна представа за начина, по който събираме и използваме Вашите лични данни.

Например:

 • Когато съхраняваме Лични данни с цел спазване на законово или регулаторно задължение, ще съхраняваме информацията за минималния период, който се изисква за изпълнение на това задължение.
 • Когато съхраняваме Лични данни с цел предоставяне на продукт или услуга (като например застрахователна полица или обработка на искове), ще съхраняваме информацията за минималния период, необходим за предоставяне на продукта или услугата и определения брой години след изтичане на полицата и приключване на обработката на съответните искове. 

Броят години зависи от естеството на предоставения продукт или услугата – например за определени застрахователни полици може да е необходимо да съхраняваме Личните данни за период от няколко години след изтичане на полицата. Освен въз основа на останалите основания, съхраняваме информацията, за да отговаряме на запитвания или опасения във връзка с полицата или обработката на иска, които може да възникнат в по-късен момент. Обикновено за клиентски застрахователни продукти периодът на съхранение е 7 (седем) години.

Електронните файлове, съхранявани в устройствата за съхранение, се изхвърлят по сигурен начин чрез изчистване и изтриване на данните от устройството и след това чрез размагнитване и унищожаване на самото устройство. Физическите досиета се изхвърлят по сигурен начин чрез нарязване и претопяване в хартиена маса.

За допълнителна информация относно периода от време, за който съхраняваме Вашите Лични данни, можете да се свържете с нас, като използвате данните за контакт по-долу (вижте раздел „С кого да се свържете относно Вашите Лични данни?“).

Ние ще Ви осигуряваме редовно възможности да ни съобщите за своите маркетингови предпочитания, включително за начините, по които комуникираме с Вас.

В определени държави от нас може да се изисква да получим Вашето съгласие за използването на Вашите Лични данни за целите на директния маркетинг.

За да ни съобщите за своите маркетингови предпочитания или да ги промените, ако е необходимо, можете да се свържете с нас по имейл на адрес: dataprotectionofficer.bg@aig.com или като пишете на: AIG Europe S.A., 35D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg.

 Освен това можете да се откажете да получавате маркетингови комуникации по следния начин:

 • Получаване на имейл съобщения и текстови съобщения от нас: Ако вече не желаете да получавате маркетингови имейли или текстови съобщения от AIG, можете да откажете да получавате такива съобщенията за маркетингови цели, като изберете връзката „отмяна на абонамент“, предоставена във всяко имейл съобщение, като следвате инструкциите за спиране в текстовото съобщение или като се свържете с нас на горепосочените адреси.
 • Получаване на телефонни обаждания и пощенски пратки от нас: Ако вече не желаете да получавате маркетингови съобщения от AIG чрез комуникация по телефона или по пощата, можете да откажете да получавате такива маркетингови съобщения, като се свържете с нас на горепосочените адреси.  Ако е приложимо, можете също да се свържете с регистър „Не се обаждайте“ във Вашата държава, за да откажете на общо основание получаването на маркетингови комуникации по телефон, но дори да сте вписани в подобен регистър, може да продължим да се свързваме с Вас, ако сте дали своето съгласие.
 • Споделяне на Вашите Лични данни с компаниите от нашата група за техни маркетингови цели: С Ваше съгласие можем да споделяме Вашите Лични данни с компаниите в нашата група за целите на техните маркетингови дейности.  Ако промените решението си, можете да откажете споделяне на тези данни, като се свържете с нас на горепосочените адреси.
 • Споделяне на Вашите Лични данни с избрани партньори трети страни за техни маркетингови цели: Ако сте дали своето съгласие можем да споделяме Вашите Лични данни с партньори трети страни за целите на техните маркетингови дейности. Ако промените решението си, можете да откажете споделяне на тези данни, като се свържете с нас на горепосочените адреси.

Ние се стремим да изпълняваме Вашите заявки за отказ в рамките на оптимален период от време и във всички случаи в определения от закона срок.  Имайте предвид, че ако се откажете, както е описано по-горе, ние няма да можем да премахнем Вашите Лични данни от базите данни на трети страни, с които вече сме споделили Вашите Лични данни (напр. тези, на които вече сме предоставили Вашите Лични данни преди датата, на която сме изпълнили Вашата заявка за отказ). 

Имайте предвид също, че ако се откажете от получаване на маркетингови комуникации от нас, може да продължим да Ви изпращаме други важни съобщения за обслужване и администрация, свързани с услугите, които Ви предоставяме, като Вие не можете да се откажете от тези съобщения за обслужване и администрация.

По-долу е представено резюме на правата за защита на данните, които притежават лицата в България във връзка с техните Лични данни. Тези права могат да важат само в определени юрисдикции и/или обстоятелства и подлежат на определени законови ограничения или изключения.

Ако желаете да упражните своите права, можете да се свържете с нас, като използвате данните за контакт по-долу (вижте раздел „С кого да се свържете относно Вашите Лични данни?“).

Право Описание

Право на достъп до Личните данни

Правото да получите копие от Личните данни, които съхраняваме за Вас, както и информация за начина, по който ги използваме.

Това право е приложимо винаги, когато съхраняваме Ваши Лични данни (с определени изключения)

Право на коригиране на Личните данни

Правото да поискате от нас да коригираме Личните данни, които съхраняваме за Вас, когато са неточни или непълни.

Това право е приложимо винаги, когато съхраняваме Ваши Лични данни (с определени изключения)

Право на изтриване на Личните данни

Това право се нарича също „право да бъдеш забравен“. Това е правото да поискате Вашите Лични данни да бъдат изтрити или премахнати от нашите системи и записи. Но това право се прилага само при определени обстоятелства.

Примери за случаите, в които това право се прилага към Личните данни, които съхраняваме (с определени изключения)

 • когато Личните данни вече не са ни необходими за целите, за които сме ги събрали;
 • ако оттеглите своето съгласие да използваме Вашите данни и няма друго правно основание, на което можем да продължим да използваме Вашите данни;
 • ако възразите срещу начина, по който обработваме Вашите данни и няма основания, които да имат преимущество, за да продължим да ги използваме;
 • ако сме използвали Вашите Лични данни по незаконосъобразен начин; и
 • ако личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на закона.

Право на ограничаване на обработката на Личните данни

Правото да поискате от нас да преустановим използването на Вашите Лични данни. Това право се прилага само при определени обстоятелства.

Когато преустановим използването на Вашите Лични данни, ще продължим да имаме право да съхраняваме Вашите Лични данни, но всяка друга употреба на тази информация, докато използването ѝ от наша страна е преустановено, ще изисква Вашето съгласие с определени изключения.

Можете да упражните това право, ако:

 • считате, че Личните данни, които съхраняваме за Вас, не са точни, но това важи само са срока, който ни е необходим да преценим, дали Вашите Лични данни наистина са неточни;
 • обработката е неправомерна, но не желаете Вашите Лични данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;
 • вече не се нуждаем от Личните данни за целите, за които сме ги използвали до съответния момент, но Вие изисквате Личните данни във връзка с правни претенции; или
 • сте възразили срещу обработката на Личните данни и ние извършваме оценка, дали нашите основания за обработка имат превес над Вашето възражение. 

Право на преносимост на данните

Това право Ви позволява да получите своите Лични данни във формат, в който можете да ги прехвърлите на друга организация, ако това технически възможно. 

Но това право е приложимо само:

 • за Лични данни, които Вие сте ни предоставили;
 • когато използваме Вашите Лични данни въз основа на:
  • Вашето съгласие; или
  • изпълнение на задължение по договор с Вас; и
 • ако използваме Вашите Лични данни чрез електронни средства.

Право на възражение срещу обработката на Личните данни

Имате право да възразите срещу използването на Вашите Лични данни. 

Можете да възразите срещу използването на Вашите Лични данни, когато имате основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, и правното основание, на което се позоваваме за използването на Вашите Лични данни, е нашите законни интереси (или тези на трета страна).

Но можем да продължим да използваме Вашите Лични данни, въпреки Вашето възражение, когато съществуват убедителни законови основания да го правим или е необходимо да използваме Вашите Лични данни във връзка с правни претенции.

Това право е различно по отношение на директния маркетинг - подробности за начина, по който можете да упражните правото си да се откажете от получаване на съобщения за директен маркетинг, ще намерите в раздела „Как можете да ни съобщите за Вашите маркетингови предпочитания?“ в тази Политика за поверителност.

Освен това можете да възразите срещу използването на Вашите Лични данни за целите на директния маркетинг по всяко време (включително, ако извършваме профилиране, свързано с директен маркетинг).

Право на оттегляне на съгласието за обработка на Лични данни

Когато се позоваваме на Вашето съгласие за обработка на Вашите Лични данни, имате правото да оттеглите това съгласие.

 

Право на подаване на жалба в компетентен орган по защита на данните

Ако считате, че сме обработвали Вашите Лични данни по начин, който не съответства на закона за защита на данните, съгласно приложимия закон може да имате възможност да подадете жалба в орган по защита на данните, който има юрисдикция на мястото, на което е извършено нарушението, или на мястото, където живеете или работите.

Това право е приложимо по всяко време.

Права, свързани с автоматизирано вземане на решения и профилиране

Правото да не бъдете обект на решение, което се основава единствено на автоматизирана обработка (без човешко участие), когато това решение поражда правни последствия или по друг начин Ви засяга в значителна степен.

Но това право се прилага само при определени обстоятелства.

Това право не е приложимо, ако:

 • автоматизираното решение ни е необходимо за сключване или изпълнение на договор с Вас;
 • имаме разрешение по закон да вземем автоматизирано решение; или
 • Вие сте предоставили изричното си съгласие за вземането на това решение по този начин чрез използване на Вашите Лични данни.

Ако имате въпроси, опасения или оплаквания относно начина, по който използваме Вашите лични данни, можете да се свържете с нас по имейл или по пощата на адресите по-долу. 

имейл адрес: dataprotectionofficer.bg@aig.com

пощенски адрес: AIG Europe S.A., 35D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg.

Когато използвате Цифровите услуги на AIG, събираме данни за потребителя и устройството. Тази информация може да не разкрива Вашата самоличност и следователно може да не се счита за Лични данни, които се използват, както е описано в предишните раздели на тази Политика за поверителност.

Примерите за този тип данни за потребител и устройство включват:

 • информация за интернет браузър и електронно устройство;
 • операционна система и платформа;
 • данни за използване на приложението;
 • информация, събирана чрез бисквитки, уеб-тракери и други технологии (допълнителни подробности са дадени в нашата Политика За Бисквитките);
 • демографска информация; и
 • групирани данни, за да не бъде възможно данните да бъдат свързани с конкретно лице, наричани също обобщени данни.  

Когато използвате Цифровите услуги на AIG, ние и нашите доставчици на услуги трети страни събираме данни за потребителя и устройството по различни начини, включително:

Начин на събиране на данни Примери

Чрез Вашия интернет браузър или електронно устройство

Определена информация се събира от повечето уебсайтове или автоматично чрез Вашето електронно устройство, като например Вашият IP адрес (т.е. адресът на компютъра в интернет), резолюция на екрана, тип операционна система (Windows или Mac) и версия, тип интернет браузър и версия, производител и модел на електронното устройство, език, час на посещението, посетени страници, име и версия на Цифровите услуги на AIG (например приложението), които използвате. Ние използваме тази информация, за да осигурим правилното функциониране на Цифровите услуги на AIG.

Чрез използването на приложение

Когато изтеглите и използвате приложение, ние и нашите доставчици на услуги трети страни можем да проследяваме и събираме данни за използване на приложението, като например дата и час, в които приложението на Вашето електронно устройство е осъществило достъп до нашите сървъри и каква информация и файлове са били изтеглени в приложението въз основа на номера на Вашето устройство.

Физическо местоположение

Съгласно изискванията на приложимия закон (и Вашето съгласие, когато се изисква от приложимия закон), можем да събираме информация за физическото местоположение на Вашето електронно устройство, например чрез използване на сателит, мобилни/клетъчни антени или WiFi сигнали. Можем да използваме физическото местоположение на Вашето устройство, за да Ви предоставим персонализирани услуги и съдържание въз основа на местоположението.

В зависимост от Вашите маркетингови предпочитания и приложимия закон можем също да споделяме физическото местоположение на Вашето устройство в комбинация с информация за рекламите, които сте разгледали, и друга информация, която събираме, с нашите маркетингови партньори, за да им осигурим възможност да Ви предоставят по-персонализирано съдържание и да изследват ефективността на рекламните кампании.

В някои случаи може да имате възможност да разрешите или откажете подобни начини на използване и/или споделяне на местоположението на Вашето устройство, но ако изберете да откажете подобни начини на използване и/или споделяне, има вероятност ние и/или нашите маркетингови партньори да не можем да Ви предоставим съответните персонализирани услуги и съдържание.

Освен това можем да получаваме точно географско местоположение на Вашето устройство, когато използвате нашите мобилни приложения за услуги за помощ при пътуване или други услуги за съдействие.  Във връзка с предоставянето на услуги за помощ при пътуване или други услуги за съдействие можем да споделяме точното географско местоположение на Вашето устройство с нашите клиенти и други лица, с които работим.  Можете да откажете събирането и споделянето на информация за точното географско местоположение, като изтриете мобилното приложение от Вашето устройство, като премахнете разрешението на мобилното приложение за достъп до услугите за местоположение чрез системата за разрешения, използвана от операционната система на Вашето устройство, или като изпълните други допълнителни инструкции за отказ, предоставени в декларацията за поверителност в самото мобилно приложение.

В някои случаи информацията за физическото местоположение може да представлява Лични данни, ако тя може да бъде използвана за определянето на Вашата самоличност. В такива случаи информацията за физическото местоположение ще бъде обработвана като Лични данни, както е описано в предишните раздели на тази Политика за поверителност.

Използване на информация, предоставена от Вас

Определена информация (като например Вашето местоположение или предпочитан начин на комуникация) се събира, когато бъде предоставена доброволно от Вас. Вие не можете да бъдете идентифицирани чрез тази информация, освен ако не е комбинирана с Лични данни.

Чрез обобщаване на информация

Можем да групираме информацията, за да не може да бъде свързана с определено лице, т.е. да обобщаваме и след това да използваме тази информация (например можем да обобщаваме информация, за да изчислим процента на потребителите с телефонен код на определен район).

Имайте предвид, че когато данните за потребителя и устройството не представляват Лични данни, можем да използваме и разкриваме тези данни за всякакви цели до степента, до която това е разрешено от закона. Ако приложимият закон изисква от нас да третираме данните за потребителя и устройството като Лични данни или ако комбинираме данните за потребителя и устройството с Лични данни, които могат да послужат за идентифициране, тогава, освен описаните в този раздел начини на употреба, можем да използваме и разкриваме данни за потребителя и устройството за всички цели, за които използваме и разкриваме Личните данни.

Направете справка в нашата Политика За Бисквитките.

Тази Политика за поверителност не се отнася и ние не носим отговорност за поверителността, информацията или други практики на трети страни, включително трети страни, притежатели на сайтове или услуги, към които има връзки в Цифровите услуги на AIG.  Включването на връзка в Цифровите услуги на AIG не означава, че ние или компаниите от нашата група удостоверяваме съответствието на свързания сайт или услуга.

Имайте предвид, че ние не носим отговорност за политиките и практиките за събиране, използване и разкриване (включително практиките за информационна сигурност) на организации или други разработчици на приложения, доставчици на приложения, доставчици на платформи за социални мрежи, доставчици на операционни системи, доставчици на безжични услуги или производители на електронни устройства, включително за Личните данни, които разкривате на други организации чрез или във връзка с Цифровите услуги на AIG.

Последната актуализация на тази Политика за поверителност е направена на 31 January 2024.

Ние редовно преразглеждаме тази Политика за поверителност и си запазваме правото да правим промени по всяко време, за да отразим промените в нашата стопанска дейност, законовите изисквания и начина, по който обработваме Личните данни.  Ще публикуваме актуализациите на този уебсайт и когато е приложимо, ще Ви уведомяваме по подходящ начин за промените. В определени държави, където обработваме Вашите Лични данни въз основа на Вашето съгласие, ще поискаме допълнително съгласие за съществени промени, направени в Политиката за поверителност, както се изисква по закон.