В отговор на решението на Обединеното кралство да напусне Европейския съюз (ЕС), общоизвестно като „Брекзит“, Ей Ай Джи Юръп Лимитид извърши реорганизация на застрахователната си дейност в ЕС, за да осигури възможно най-ефективната структура, която да обслужва застраховани лица и лица, завеждащи претенции в Обединеното кралство и в ЕС след Брекзит.  

С удоволствие Ви информираме, че считано от 1 декември 2018 година, в съответствие с приложимото право, Вашата застрахователна полица е прехвърлена от Ей Ай Джи Юръп Лимитид на Ей Ай Джи Юръп С.А., в резултат на прехвърляне на застрахователен портфейл между двете дружества (Прехвърлянето). Eй Ай Джи Юръп С.А. е дружество, учредено в Люксембург и е оправомощено да извършва дейност от Министерство на финансите – Люксембург и се надзирава от Комисариата по застраховане. Дружеството е със седалище и адрес на управление – Люксембург, L-1855, Авеню Джей Еф Кенеди №35 D и с регистров номер в Търговския и дружествения регистър на Люксембург: B 218806. Eй Ай Джи Юръп С.А. е част от групата на Eй Ай Джи.

Прехвърлянето се осъществи чрез комбинирана схема за прехвърляне на застрахователна дейност съгласно част VII на Закона за финансови услуги и пазари 2000 и преобразуване чрез вливане съгласно Директива (ЕС) 2017/1132 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно някои аспекти на дружественото право. Прехвърлянето получи необходимите регулаторни одобрения от компетентните органи в Обединеното Кралство и Люксембург, и е одобрено от Върховния съд на Англия и Уелс.

Задълженията на Ей Ай Джи Юръп Лимитид по отношение на застрахованите лица, бенефициенти и всички останали заинтересовани лица не се променят. Прехвърлянето няма действие по отношение на застрахователното покритие по застрахователните полици, издадени от Ей Ай Джи Юръп Лимитид.

Какво означава това?

  • Вашето застрахователно покритие вече се предоставя от „Ей Ай Джи Юръп С.А. (клон България)“, ул.“Николай Хайтов“ №3Б, блок 7, София 1113, България, тел.: +359 2 800 33 00, ЕИК: 200251454. Всички наши данни за контакт остават непроменени.  

Информация за Брекзит

AIG понастоящем работи в Европа чрез едно юридическо лице: AIG Europe Limited (AEL), застрахователна компания в Обединеното кралство с клонове в Европа.  Ние преструктурираме AEL в отговор на решението на Обединеното кралство да напусне Европейския съюз (общоизвестно като „Брекзит“ (Brexit)). Чрез преструктурирането се стремим да гарантираме, че можем да продължим да обслужваме притежателите на полици в Обединеното кралство и в Европа след Брекзит.

На тези страници ще намерите:

Обща информация

  • През март 2017 г. обявихме нашето решение да установим нова европейска застрахователна компания в Люксембург.  От декември 2018 г. AIG предлага да има две застрахователни компании в Европа – една в Обединеното кралство за извършване на стопанска дейност в Обединеното кралство и една в Люксембург за извършване на стопанска дейност в ЕИЗ и Швейцария, която ще има клонове в ЕИЗ и Швейцария.
  • Като част от преструктурирането, AIG ще прехвърли цялата актуална застрахователна стопанска дейност на AEL в Обединеното кралство към новата застрахователна компания в Обединеното кралство и в същото време ще прехвърли актуалната стопанска дейност на AEL в Европа към новата компания в Люксембург. 
  • Плануваното преструктуриране ще бъде предприето чрез законен процес, съчетаващ прехвърляне на застрахователната стопанска дейност (известно като Прехвърляне Част VII) и презгранично сливане, което подлежи на регулаторни и съдебни одобрения.  Ние ще пишем на притежатели на полици, претендиращи лица, брокери и други заинтересовани страни от април 2018 г., за да предоставим подробности за плануваното преструктуриране и въздействието му върху тях.
  • След преструктурирането, AIG ще има едно дружество в Обединеното кралство за извършване на стопанска дейност в Обединеното кралство и едно дружество в Люксембург за извършване на стопанска дейност в държавите от ЕИЗ и Швейцария чрез своята мрежа от клонове. 

 Насърчаваме Ви да посещавате периодично нашия уеб сайт, тъй като ще се осигурява повече информация в хода на нашите планове за преструктуриране.  Моля, вижте нашите ЧЗВ, за да разберете по-добре нашите планове.

Често задавани въпроси

AIG понастоящем провежда дейност в Европа чрез AIG Europe Limited (AEL), застрахователно дружество, регистрирано в Обединеното кралство (UK), което е оторизирано от Контролния регулаторен орган (Prudential Regulation Authority, PRA) и е регулирано от PRA и Органа по финансово поведение (Financial Conduct Authority, FCA). Ние плануваме да прехвърлим цялата застрахователна стопанска дейност на AEL към две наскоро оторизирани застрахователни компании в рамките на AIG Group (Планувано прехвърляне). Двете наскоро оторизирани застрахователни компании са American International Group UK Limited (AIG UK) и AIG Europe SA (AIG Europe).  Цялата застрахователна стопанска дейност на AEL, свързана с Обединеното кралство, ще бъде прехвърлена на AIG UK и цялата застрахователна стопанска дейност на AEL, свързана с Европа, ще бъде прехвърлена на AIG Europe.

 

Плануваното прехвърляне представлява част от преструктурирането, изпълнявано от AIG Group в отговор на решението на народа на Обединеното кралство страната да напусне Европейския съюз (ЕС) (общоизвестно като „Брекзит”). Процесът на Брекзит ще доведе до излизане на Обединеното кралство от ЕС на 29 март 2019 г. Ние предприемаме плануваното прехвърляне като част от по-мащабното ни преструктуриране, за да гарантираме, че можем да продължим да обслужваме настоящите ни притежатели на полици и да извършваме нова застрахователна стопанска дейност в Европа след Брекзит.

Плануваното прехвърляне ще бъде извършено чрез прехвърляне на обединената застрахователна стопанска дейност според Част VII от Закона за финансовите услуги и пазари от 2000 г. (Financial Services and Markets Act 2000, FSMA) и презгранично сливане съгласно Директивата на Европейския парламент за презгранично сливане (Сливане). Допълнителна информация за законния процес ще бъде осигурена през март 2018 г.

Очаква се плануваното прехвърляне да стане валидно на 1 декември 2018 г. Ние ще се свързваме с притежатели на полици, претендиращи лица, както и други заинтересовани страни от април 2018 г., за да им осигуряваме допълнителна информация за плануваното прехвърляне, подробности за начина, по който могат да изразят коментари или запитвания и правата, които имат, ако считат, че за тях може да има неблагоприятно въздействие от плануваното прехвърляне.

Решението на AIG да установи своето ново европейско седалище в Люксембург е взето по редица причини след задълбочен преглед на възможни места. По-голяма част от стопанската дейност, която ще извършваме извън Люксембург, ще бъде в континентална Европа и географското положение на Люксембург в центъра на европейския пазар е преимущество. Люксембург е основен член на Европейския съюз, има стабилна икономика, опитен и високо уважаван застрахователен регулаторен орган и е център за финансови услуги като цяло. AIG Europe ще бъде регулирана от рамката, установена от Директивата Платежоспособност II, както е изпълнена в Люксембург, осигурявайки на притежателите на полици високо ниво на защита.

AIG Europe е регистрирана в Люксембург и ще извършва дейност от главното управление в град Люксембург. Дружеството ще бъде оторизирано от регулаторния орган на застрахователните компании в Люксембург - Commissariat aux Assurances (CAA). Това дружество е компания от AIG Group и ще извършва дейност като новата европейска застрахователна компания на AIG Group, предлагайки застрахователни продукти и решения в континентална Европа, както е извършвано от AEL преди това. Същите екипи ще продължат да осигуряват експертно застраховане и уреждане на застрахователни претенции, както до момента. Нашите данни за контакт ще останат същите.

Да. Плануваното прехвърляне се отнася за всички полици на AEL (включително нейните полици в Обединеното кралство, ЕИЗ и останалите държави по света). Ако Висшият съд на Англия и Уелс (Висшият съд) санкционира плануваното прехвърляне, решението му ще обвърже всички застраховани лица по английското право и ще бъде признато във всички други юрисдикции на ЕИЗ

Правната и регулаторна рамка, свързана с предложения трансфер, цели да гарантира, че интересите на застрахованите лица са гарантирани и сигурността и ползите за всички групи притежатели на полици на AEL няма да бъдат неблагоприятно засегнати. Като част от плануваното прехвърляне, интересите на всички наши притежатели на полици са защитени чрез задълбочен процес на преглед, който включва:

  • назначаването на независим експерт за съставяне на доклад за Висшия съд за възможното въздействие на плануваното прехвърляне върху притежателите на полици;
  • способността за притежатели на полици и заинтересовани страни да се противопоставят или да изразят тревоги във връзка с плануваното прехвърляне, както на Висшия съд, така и на AIG, след което изразените тревоги ще бъдат съобщени на PRA, FCA, независимия експерт и Висшия съд;
  • подробна консултация с PRA и FCA, която също така ще осигури доклад за плануваното прехвърляне до Висшия съд;
  • одобрението на плануваното прехвърляне от Висшия съд.

Ние следим отблизо политическите събития и ще ги вземем предвид, ако предоставят по-конкретна времева рамка и структура за бъдещите отношения на Обединеното кралство с Европа.  Текущият ни приоритет е да гарантираме, че можем да продължим да обслужваме нашите текущи притежатели на полици и да записваме нов застрахователен бизнес в Европа след Брекзит.  Поради това, към момента не предвиждаме промяна в нашите планове за преструктириране.